Lövdungen 2 vid Segeltorps centrum – bostäder, lokaler och lekytor

Inom planområdet med fastigheten Lövdungen 2 planerar vi för cirka 85 bostäder, verksamhetslokaler och en ny lekplats.

Vad händer nu?

  • Den 22 februari–28 mars 2021 var detaljplanen ute på granskning. Det var sista tillfället att tycka till om förslaget. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under granskningen. Kompletteringar och mindre förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen antas i kommunfullmäktige.
  • Detaljplanen var på samråd den 12 mars–20 april 2018. Utifrån de synpunkter som har kommit in har planförslaget justerats.

Vad gör vi?

Inom planområdet för Lövdungen 2 planerar vi för cirka 85 lägenheter i flerbostadshus. Husen föreslås ge möjlighet för verksamheter i bottenvåningen för att förbättra närservicen i området. Enligt förslaget placeras flerbostadshusen i vinkel mot gatorna för att skapa en bullerskyddad gård mot nordost.

Perspektivbild som visar flerbostadshus i olika färger framför cirkulationsplatsen i Segeltorp. Bilden är gjord av Lars Pålsson Arkitekter AB
Perspektivbild: Lars Pålsson Arkitekter AB

Vi planerar också för en ny park med en lekplats som ersätter den tidigare grusplanen. Parkering planeras i första hand i garage under den nya byggnaden.

Tidsplan

Samråd 12 mars–20 april 2018
Granskning 22 februari–28 mars 2021
Antagande Kvartal 4, 2023
Laga kraft, tidigast Kvartal 4, 2023

 

Handlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 13 april 2023

Var informationen till din hjälp?