Sjödalsvägen/Apelvägen – förskola, skola och idrottsanläggning

I kvarteren Aspen 2 och 3 samt Hörningsnäs 1:28 och 1:29 med flera planerar vi för skola, förskola och idrottsanläggning som behövs när Storängen omvandlas från industriområde till bostadsområde.


Den blå markeringen visar detaljplanens ungefärliga område.

Vad händer nu?

  • Förslag på ny detaljplan för Aspen 2 och 3 med flera är ute på granskning den 8 maj–9 juni 2024. Det är sista tillfället att tycka till innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se. Handlingar hittar du längre ner på denna sida.
  • Detaljplanen var på samråd 14 januari–11 februari 2022. 

  • Kommunstyrelsens tog beslut om planuppdrag för detaljplanen den 20 juni 2018. 

Vad gör vi?

Illustrationsplan över planområdet med planerade byggnader.
Illustrationsplan över planområdet. Klicka för större bild.

Översikt av tänkt utveckling. Illustration: Total arkitektur.
Översikt av tänkt utveckling. Illustration: Total arkitektur. Klicka för större bild.

Vi tar fram en detaljplan och prövar om det är möjligt att bygga skola, förskola, idrottshall och bollplan på fastigheterna Aspen med flera. Vår prognos är att det kommer behövas en skola för 650 elever och förskola med 10 avdelningar för totalt 200 barn.

Visionsbild på skolan vid Sjödalsvägen. Illlustration: Total arkitektur.
Vy österut mot skolan på Sjödalsvägen. Illustration: Total arkitektur

Visionsbild av förskolan vid Apelvägen. Illustration: Total arkitektur
Förskolan vid Apelvägen. Illustration: Total arkitektur

Till området och skolan behövs även en idrottshall och en bollplan för sju spelare. Hallen och bollplanen kommer kunna nyttjas av föreningar och allmänheten efter verksamhetstid.

Idrottshallen sedd från Sjödalsvägen. Illustration: Total arkitektur.
Idrottshallen sedd från Sjödalsvägen. Illustration: Total arkitektur

Huddinge Samhällsfastigheter AB är med och tar fram detaljplanen.

Trafik

Det planeras en gång- och cykelväg genom detaljplanens område för att göra det enklare att ta sig mellan Sjödalsvägen och Apelvägen. Apelvägen kommer att behöva breddas och längs med Sjödalsvägen planeras för gång- och cykelbanor.

Natur

I planområdets östra del ligger en skogbeklädd kulle som är en del av en grön kil mot Lännavägen och vidare till sjön Trehörningen. Områdets naturvärden har inventerats eftersom det är viktigt att utreda vilken betydelse det har både idag och för framtidens Storängen. Det handlar både om möjligheten till natur och rekreation i närmiljö och att djur och växter ska kunna förflytta sig eller spridas mellan olika närliggande naturområden.

Ett parkstråk planeras i anslutning till kullen mellan Sjödalsvägen och Lännavägen. Stråket får en belyst gång och cykelväg. Lek- och rekreationsytor tillkommer.

Varför gör vi det?

Vi planerar för en stor utbyggnad i centrala Huddinge och Storängen de närmaste åren. Kvarter som tidigare varit industriområde blir nu attraktiva och hållbara stadskvarter. Det är en del i vårt arbete med utvecklingen av centrala Huddinge. Enligt kommunens översiktsplan ska området förtätas och byggas ut.

Storängen omvandlas från industriområde till en ny stadsdel med cirka 5 000 bostäder. I kvarteret Hängbjörken planeras bostäder och förskola. Breddningen och utförandet av Apelvägen ingår i Hängbjörkens detaljplan.

I kvarteren Fabriken, Förrådet och del av Hantverket mellan Sjödalsvägen och Storängsleden planeras cirka 1 650 bostäder, förskolor, torg och nya parker. Etapp 4 har påbörjat planarbete för cirka 1800 bostäder och områdets närpark.

Tyck till

Under granskningen den 8 maj–9 juni 2024 kan du läsa planhandlingarna (pappersutskrift) på kommunens servicecenter, Patron Pehrs väg 6, Huddinge eller på Huddinge huvudbibliotek, Kommunalvägen 28A. Planhandlingar och samtliga utredningar finns digitalt under rubriken "Handlingar", "Granskning" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 9 juni 2024 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn "Detaljplan för Aspen med flera", diarienummer KS-2016/2361 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Mer om utvecklingen i Storängen

Läs mer om detaljplanen för kvarteret Hängbjörken, m.fl.

Läs mer om detaljplanen för kvarteren Fabriken och Förrådet

Läs mer om detaljplanen för Verkstaden Hantverket och Tonfisken

Frågor och svar

Här är vanliga frågor om detaljplanearbetet för Hängbjörken. Om du inte får svar på din fråga nedan kan du mejla kontaktpersonerna längst ner på sidan.

Tidsplan

Beslut om planuppdrag i kommunstyrelsen 20 juni 2018
Samråd 14 januari–11 februari 2022
Granskning  8 maj–9 juni 2024
Antagande i kommunfullmäktige Kvartal 4, 2024
Laga kraft  Kvartal 4, 2024

 

Handlingar

Granskning

Uppdaterad 13 maj 2024

Var informationen till din hjälp?