Centralvägen – bostäder och förskola

Vi tar fram en detaljplan för fastigheterna Hängbjörken 1–7 med flera. Där planerar vi för bostäder, förskola och gång- och cykelväg. Fastigheterna ligger i direkt närhet till omvandlingsområdet Storängen i kommundelen Sjödalen.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen var på granskning mellan den 3 april–5 maj 2024. Det var sista tillfället att tycka till om förslaget innan detaljplanen antas. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under granskningen.
  • Detaljplanen var på samråd 24 maj–6 augusti 2021. Efter det har synpunkter som kom in under samrådet gåtts igenom och besvarats i en samrådsredogörelse.
  • Den 26 oktober 2020 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Det innebär att en detaljplan för fastigheterna Asken 1 och 4, Hängbjörken 1–7 samt del av Hörningsnäs 1:1 ska tas fram. Sedan dess har planområdet utökats.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheterna Hängbjörken 1–7 och Asken 1 och 4. Delar av fastigheterna Asken 3, Aspen 2 och 3, Hörningsnäs 1:1 och Hörningsnäs 1:28 ingår också i den nya detaljplanen. Ett mindre markintrång planeras inom fastigheten Häggen 13. Sedan samråd har även delar av privata fastigheter utmed Apelvägen lagts till i detaljplaneområdet (läs mer om hur fastigheterna utmed gatan påverkas under frågor och svar nedan).

Detaljplanen prövar möjligheten att bygga sex flerbostadshus med omkring 275 bostäder och en förskola för 80–100 barn. En större satsning görs på gång- och cykelvägnätet i området, bland annat genom gång- och cykelbanor på Apelvägen. Utmed koloniområdet anläggs även en gång- och cykelväg mellan Centralvägen och Apelvägen.

 

Situationsplan över planområdet.
Situationsplan över planområdet.

Planområdet ligger i centrala Huddinge, omkring 900 meter från Huddinge station. Fastigheterna ligger i Storängen där det pågår en större omvandling från industrier och kontor till en ny stadsdel som uppskattas rymma cirka 4 500 nya bostäder.

Fågelperspektiv över planområdet.
Fågelperspektiv över planområdet.

De planerade byggnaderna kommer att anpassas efter platsens förutsättningar och utifrån områdets topografi och gatumiljöer. Byggnaderna placeras utmed omgivande gator, vilket stärker gaturummen och skapar gemensamma gårdar skyddade från trafik, buller och andra störningar.

Med det nya förslaget förbättras standarden på omgivande gator. Särskilt fokus har lagts på gång- och cykeltrafik och planförslaget innebär att trafiksäkerheten förbättras längs Apelvägen.

Varför gör vi det?

Området är utpekat i kommunens översiktsplan och utvecklingsplanen för centrala Huddinge som ett utvecklingsområde med inriktning mot tät stadsbebyggelse. Platsen lämpar sig väl för ny bebyggelse och den nya detaljplanen stärker möjligheten att skapa ett levande område med blandad bebyggelse och stadsgator.

Nya gång- och cykelbanor skapar bättre förutsättningar för gående och cyklister i området. Gatumiljön blir även säkrare och tydligare för bland annat barn, som passerar området på sin väg till och från skolor och förskolor.

Längs stora delar av Apelvägen bygger vi gång- och cykelstråk. Vid delen närmast Lännavägen blir det dock endast gångbana och cyklister hänvisas till körbanan.
En ny detaljplan ligger i linje med översiktsplanens intentioner; att bygga i ett centralt kollektivtrafiknära läge.

Frågor och svar

Här är vanliga frågor om detaljplanearbetet för Hängbjörken. Om du inte får svar på din fråga nedan kan du mejla kontaktpersonerna längst ner på sidan. Vi publicerar fortlöpande frågor som kan intressera fler.

 

Mer om utvecklingen i Storängen

Kvarteren Aspen 2 och 3 samt Hörningsnäs 1:28 och 1:29 med flera

Tidsplan

Planuppdrag 26 oktober 2020
Samråd (detaljplan) 24 maj–6 augusti 2021
Granskning 3 april–5 maj 2024
Antagande i kommunfullmäktige Kvartal 4, 2024
Laga kraft Kvartal 4, 2024

 

Handlingar

Granskning

Uppdaterad 7 maj 2024

Var informationen till din hjälp?