Dalhemsvägen/Centralvägen – bostäder, service och parker

I kvarteren Fabriken och Förrådet planerar vi för nästa steg i omvandlingen av Storängen från industriområde till bostadsområde.

Hämtar kartdata...

Flygvideo över modellen för Storängen.

Illustration över ett torg och en park
 
Torg och park.

Vad händer nu

  • Detaljplanen var på granskning den 17 september–16 oktober 2020. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under granskningen och gör sedan mindre förändringar i planförslaget innan detaljplanen antas i kommunfullmäktige.
  • Den 10 december 2018–17 januari 2019 var detaljplanen på samråd.
    I samband med kommunstyrelsen beslut om att utöka detaljplanen med fastigheterna Förrådet 6 och Förrådet 19 den 29 januari 2020 fick berörda sakägare tillfälle att yttra sig. Allmänheten informerades via kommunens hemsida.
    Utifrån de synpunkter som har kommit in har planförslaget justerats.

Vad gör vi?

I Storängen är snart 700 bostäder i de norra kvarteren byggda. Nästa etapp är kvarteren direkt söder om Sjödalsvägen, kvarteren Fabriken och Förrådet.

Här planerar vi för cirka 1 650 bostäder i flerbostadshus samt förskolor, lokaler och olika former av LSS-boende. Enligt planuppdraget ska husen grupperas kring 11 gårdar och våningshöjderna vara 5 till 7 våningar respektive 8 till 10 våningar. I botten av husen, i markplan, planerar vi för parkeringar vilket gör att gårdarna är upphöjda. I området kommer det även att finnas torg och parker.

Fastighetsägare och byggherrar som är med i projektet är Huddinge kommun, JM, HSB, Skanska, Järntorget, Veidekke, Svanberg & Sjögren Bygg AB och Vincero AB.

Illustration över vilka fastigheter som ingår i detaljplanen för kvarteret samt förslag på hur gårdarna kan placeras.
Bilden visar en så kallad strukturplan, som är ett exempel på hur området skulle kunna utformas. Det är en arbetsmodell och inte ett färdigt förslag.

Varför gör vi det?

Vi planerar för en stor utbyggnad i centrala Huddinge och Storängen de närmaste åren. Kvarter som tidigare varit industriområde blir nu attraktiva och hållbara stadskvarter. Det är en del i vårt arbete med utvecklingen av centrala Huddinge.

Tidplan

Beslut om planuppdrag 30 augusti 2017
Plansamråd December 2018 - januari 2019
Granskning Kvartal 3, 2020
Antagande Kvartal 2, 2022
Laga kraft Kvartal 3, 2022

 

Handlingar

Uppdaterad 28 december 2021

Var informationen till din hjälp?