Förskolan Balingsnäs – ny förskolebyggnad

På fastigheterna Fjället 160 och Fjället 71 byggs en ny byggnad för förskolan Balingsnäs.

Vad händer nu?

  • Det återstår mindre gatuarbeten som kommer att utföras våren 2023 när tjälen har gått ur marken.
  • Förskolan är klar och verksamheten har flyttat in.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 13 maj 2019 och vann laga kraft den 11 juni 2019.

Vad gör vi?

Huddinge kommun tillsammans med Huddinge samhällsfastigheter AB planerar för ny byggnad för förskolan Balingsnäs. Den nya förskolan tar emot upp till 160 barn, dubbelt så många jämfört med den tidigare förskolans 80 förskoleplatser. När antalet barn ökar behöver också förskolans gård byggas ut. Marken som ligger bredvid den befintliga gården, och som redan i dag används av barnen, kommer att ingå i förskolans tomt.

Med anledning av den nya förskolan behöver vissa åtgärder på gatan utföras för att skapa en trafiksäker miljö. Åtgärderna är tre stycken övergångsställen (ett på Balingsnäsvägen, ett på Mörtsjövägen vid förskolans entré och ett vid infart till Kalkvägen), en lastzon längs Mörtsjövägen och justering av befintlig vändplan på Kalkvägen.

Illustration som visar hur förskolans baksida skulle kunna se ut.
Illustration som visar hur förskolans baksida skulle kunna se ut. Illustration: Tyréns.
Illustration som visar hur byggnaden skulle kunna se ut från Mörtsjövägen.
Illustration som visar hur byggnaden skulle kunna se ut från Mörtsjövägen. Illustration: Tyréns.

Varför gör vi det?

Det behövs fler förskoleplatser i Balingsnäs och därför har natur- och byggnadsnämnden gett plansektionen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för nybyggnad av förskolan på fastigheterna Fjället 160 och Fjället 71. 

Tidsplan

Planuppdrag 20 november 2017
Samråd 28 maj–28 juni 2018
Granskning 11 december 2018–15 januari 2019
Antagande 13 maj 2019
Laga kraft 11 juni 2019
Rivning och byggnation Start kvartal 2, 2020
Inflytt Våren 2022

Handlingar

Uppdaterad 12 januari 2023

Var informationen till din hjälp?