Planprogram för gymnasieområdet

Planprogrammet ska utreda en hållbar helhetsutveckling av gymnasieområdet vid Kvarnbergsplan. Planprogrammet ska resultera i utgångspunkter, riktlinjer och mål för området och en övergripande struktur för bebyggelse och markanvändning.

Vad händer nu?

  • Den 31 januari tog kommunstyrelsen beslut om att ett planprogram för gymnasieområdet ska tas fram.

Vad gör vi?

Vi tar fram ett planprogram för gymnasieområdet vid Kvarnbergsplan med förslag på hur området kan utvecklas på kort och lång sikt. Vi utreder hur marken ska användas och hur bebyggelseutvecklingen kan ske på ett hållbart sätt. Den befintliga miljön och nya förslag med plats för bostäder, offentlig service, park, ytor för spontanidrott, gator, parkering med mera ska utredas.

I området finns ett påbörjat arbete med detaljplanen för del av Gymnasiet 4 (Nya Huddingehallen). Arbetet med detaljplanen pågår parallellt med planprogrammet. 

Om detaljplanen för del av Gymnasiet 4 (Nya Huddingehallen)

Varför gör vi det?

När Huddingehallen togs i drift 1971 var konstruktionen och de tekniska systemen anpassade för den tidens krav och antal besök. Under åren har kraven förändrats och belastningen på byggnaden har ökat.

Livslängden på bassängkonstruktionerna i Huddingehallen är passerad. Enligt den senaste tekniska undersökningen kan simhallen drivas i nuvarande skick fram till 2027.

Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut den 25 april 2022 om att en ny simhall ska byggas i nära anslutning till kommunens befintliga huvudsimhall på fastigheten Gymnasiet 5.

Inriktningsbeslutet ligger till grund för att upprätta ett planprogram för hela gymnasieområdet, där det bland annat ingår att utreda hur marken där Huddingehallen idag står kan användas i framtiden.

Inom ramen för planprogrammet tittar vi på den övergripande strukturen för bebyggelsen, trafik- och rörelsekopplingar, parkering, dagvatten- och skyfallshantering med mera.

Planprogrammet ska resultera i utgångspunkter, riktlinjer och mål för området och en övergripande struktur för bebyggelse och markanvändning.

Vi utgår från de övergripande riktlinjerna i utvecklingsplanen för centrala Huddinge.

Utvecklingsplanen för centrala Huddinge

Planuppdrag 31 januari 2024
Samråd Kvartal 3, 2024
Godkännande Kvartal 2, 2025

Uppdaterad 31 januari 2024

Var informationen till din hjälp?