Huddinge centrum – nytt kommunhus

Vi planerar för ett nytt kommunhus och huvudbibliotek på fastigheten Paradisbacken 33 i Huddinge centrum. Den nya detaljplanen möjliggör en påbyggnad av Paradisgaraget eller en helt ny garagebyggnad på fastigheten Forellen 11. I det nya kommunhuset ska kommunens tjänstepersoner och service för invånarna rymmas. Biblioteket byggs i anslutning till det nya kommunhuset och tillsammans skapar de två en mötesplats för demokrati och kultur.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för Paradisbacken 33 med flera fick laga kraft den 7 november 2023.
  • Den 7 november 2023 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd.
  • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 7 juli 2023.
  • Kommunfullmäktige antog förslaget till ny detaljplan för fastigheten Paradisbacken 33 med flera den 15 maj 2023. 
  • Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Paradisbacken 33 med flera var ute på granskning 12 december 2022–20 januari 2023.
  • Detaljplanen var på samråd 11 mars–4 april 2022.
  • Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen 2 februari 2022.
  • Kommunfullmäktige tog den 4 oktober 2021 beslut om att godkänna en fördjupad utredning om nytt kommunhus samt fastställde att det nya kommunhuset ska lokaliseras till fastigheten Paradisbacken 33.

Vad gör vi?

Visionsbild som visar hur det nya kommunhuset och biblioteket kan komma att se ut.
Bild: White Arkitekter. Visionsbild som visar hur det nya kommunhuset och biblioteket kan komma att se ut.

Visionsbild som visar hur det nya kommunhuset och biblioteket kan komma att se ut.
Bild: White Arkitekter. Visionsbild som visar hur det nya kommunhuset och biblioteket kan komma att se ut.

Vi tar fram en detaljplan för fastigheten Paradisbacken 33 med flera i Huddinge centrum. Den nya detaljplanen möjliggör en utveckling och påbyggnad av den befintliga kontorsbyggnaden och ett nytt centralt huvudbibliotek där det idag är en markparkering. De två byggnaderna binds samman av ett torg.

Den nya detaljplanen möjliggör både en på- och ombyggnad av Paradisgaraget eller en helt ny garagebyggnad på fastigheten Forellen 11.

Vi planerar för en ny entréplats och nya gång- och cykelbanor som kopplar ihop det som idag uppfattas som en sluten baksida av Huddinge centrum, med resten av Huddinge centrum och Sjödalstorget.

När vi bygger ett nytt kommunhus skapar vi en kreativ, inkluderande och hållbar arbets- och mötesplats. Vi sätter Huddingefamiljen i centrum genom att samla våra verksamheter och säkerställer att vi kan utföra vårt välfärdsuppdrag även i framtiden.

Nya kommunhuset ska stå färdigt för inflyttning 2027.

Varför gör vi det?

Tidigare analyser och slutsatser har visat på ett behov av att samla kommunens administrativa funktioner i förvaltningar och fastighetsbolag till en gemensam, samordnad och effektiv arbetsplats. Det finns också ett behov av att skapa en tillgänglig och samlad mötesplats där invånare, näringsliv och besökare kan möta förtroendevalda och tjänstemän.

På samma gång stärker vi bilden av Huddinge kommun som en attraktiv arbetsgivare, bidrar till en levande stadsmiljö och minskar på sikt våra kostnader när vi går från dagens 42 lokaler till en gemensam mötesplats.

Det centrala läget är attraktivt både ur ett medborgarperspektiv och medarbetarperspektiv. Placeringen av nytt kommunhus på Paradisbacken 33 kommer också att bidra positivt till utvecklingen av Huddinge centrum.

Kommunfullmäktige tog den 4 oktober 2021 beslut om att godkänna en fördjupad utredning om nytt kommunhus samt fastställde att det nya kommunhuset ska lokaliseras till fastigheten Paradisbacken 33. Huddinge Samhällsfastigheter AB utsågs till huvudman för det nya kommunhuset och är tillika fastighetsägare för Paradisbacken 33.

Mer om det nya kommunhuset och biblioteket

Tidsplan

Planuppdrag 2 februari
Samråd 11 mars–4 april 2022
Granskning 12 december 2022–20 januari 2023
Antagande 15 maj 2023
Överklagan 7 juni 2023
Laga kraft 7 november 2023

Handlingar

Uppdaterad 9 november 2023

Var informationen till din hjälp?