Kvarnbergsplan - bostäder och handel

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Runan 1 med flera vid Kvarnbergsplan. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga nya butikslokaler och omkring 180 nya bostäder.

Vad händer nu?

  • Förslag på ny detaljplan för fastigheten Runan 1 med flera var ute på samråd den 29 januari–25 februari 2024. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Kompletteringar och mindre förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen skickas ut på granskning.
  • Kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag den 8 mars 2023. Ett planuppdrag är ett politiskt beslut om att ett förslag på detaljplan ska tas fram.

Vad gör vi?

Visionsbild som visar hur platsen kan komma att se ut.
Visionsbild som visar hur platsen kan komma att se ut. Bild: Arkitema

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Runan 1 med flera. Detaljplanen är ett önskemål från Wallenstam AB, som äger fastigheten och vill bygga bostäder på platsen. Detaljplanen ska möjliggöra nya butikslokaler och cirka 180 nya bostäder. Området ska utvecklas till en plats med stadskänsla och ett trivsamt gaturum längs Kvarnbergsplan.

Runan 1 med flera ligger vid Kvarnbergsplan i centrala Huddinge. Inom föreslaget planområde ligger idag en Ica-butik med parkeringsytor, Solfagraparken och en hällmarkskulle.

Tidigare detaljplanearbete

Vi har tidigare arbetat med ett planprogram för östra Kvarnbergsplan och en detaljplan för Runan 1 med flera. Arbetet pausades då det redan finns en detaljplan för Runan 1 med flera som har genomförandetid till november 2020. Våren 2023 startade vi arbetet med en ny detaljplan på nytt.

Varför gör vi det?

Projektet innebär att vi kan bygga fler bostäder i ett bra läge nära kollektivtrafiken och göra det möjligt för befintliga verksamheter och service att utvecklas. På så sätt bidrar projektet till att uppfylla målen i kommunens översiktsplan.

Frågor och svar

Här är vanliga frågor om detaljplanearbetet. Om du inte får svar på din fråga nedan kan du mejla kontaktpersonerna längst ner på sidan. Vi publicerar fortlöpande frågor som kan intressera fler.

 

Tidsplan 

Planuppdrag 8 mars 2023
Samråd 29 januari–25 februari 2024
Granskning Kvartal 4, 2024
Antagande Kvartal 1, 2025
Laga kraft Kvartal 1, 2025

Uppdaterad 26 februari 2024

Var informationen till din hjälp?