Sjödalsbacken – bostäder och förskola

Vi tar fram en detaljplan för fastigheten Klockarbacken 10 med flera. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus, en förskola och göra det grönområdet intill tillgängligt för allmänheten.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen var på förnyad granskning den 3 april–8 maj 2023. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under den förnyade granskningen. Kompletteringar och mindre förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen skickas till kommunfullmäktige för antagande.
  • Mark- och miljödomstolen upphävde den 26 november 2021 antagandet av detaljplanen Klockarbacken 10 m.fl.
  • Antagandet av detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen den 16 juni 2021.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen 17 maj 2021 och anslogs den 25 maj 2021. Sista dagen för överklagan var 15 juni 2021.

Vad gör vi?

Visionsbild över bostadshuset, flygperspektiv.

Vi planerar för cirka 245 nya bostäder, en förskola, ett LSS-boende och att tillgängliggöra grönområdet som ligger intill. Skogspartiet ovanför ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt och dessutom rustas upp för att kunna användas av flera.

Visionsbild på hur det kan komma att se ut.

Området är cirka 18 000 kvadratmeter och nås via Klockarvägen i norr.

Förändringar inför förnyad granskning

Mark- och miljödomstolen upphävde den 26 november 2021 kommunfullmäktiges antagandebeslut på grund av bristande underlag för kulturmiljö, naturinventering och fågelinventering. Efter detta har en naturvärdesinventering, fågelinventering och kulturmiljöanalys upprättats.  

Fågelinventeringen visar att detaljplanen inte strider mot artskyddsförordningen gällande fåglar och naturvärdesinventeringen visar att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan på naturvärden.

Kulturmiljöanalysen visar att detaljplanen innebär stor, men inte betydande, påverkan på kulturmiljön. För att anpassa detaljplanen ytterligare efter platsens kulturmiljövärden har vissa förändringar av planförslaget skett.

Ritning och bild som visar hur garagedelen är indragen från gatan.

Förändringar som föreslås är att garagebyggnaden mellan två av husen har skjutits in för att stärka intrycket av hus i park och behov av bergssprängningen vid huset närmast Klockarvägen har minskats.

Indragningen av garagebyggnaden innebär färre parkeringsplatser för bilar. Därför finns flera mobilitetsåtgärder som ska underlätta att välja mer hållbara transportlösningar med i det nya förslaget.

Granskningsutlåtandet är upprättad efter den första granskningen (2020). Förslaget har bearbetats vidare efter att granskningsutlåtandet togs fram.

Varför gör vi det?

Centrala Huddinge är ett av de starkast växande områdena i vår kommun. Kommunen ska bereda plats åt en tätare bebyggelse och en mer sammanhållen koppling till Huddinge centrum.

Sjödalsbacken ingår i ett område som ska exploateras enligt flera politiskt beslutade planer, såsom Regional utvecklingsplan och Översiktsplan 2030.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder och service, nära kollektivtrafik och närhet till grönområden.

Frågor och svar

Tidsplan

Samråd 17 maj18 juni 2017
Granskning    15 oktober–11 november 2020
Antagande  17 maj 2021
Överklagan 15 juni 2021
Detaljplanen upphävs 26 november 2021
Förnyad granskning 3 april–8 maj 2023
Antagande Kvartal 2, 2024
Laga kraft Kvartal 2, 2024
Byggstart Kvartal 3, 2025
Första inflytt Kvartal 3, 2027

 

Handlingar

Förnyad granskning

Uppdaterad 9 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?