Sjödalsvägen/Björkholmsvägen – bostäder, service och park

I kvarteren Verkstaden, Hantverket och Tonfisken planerar vi för fjärde etappen i omvandlingen av Storängen i kommundelen Sjödalen.

Vad händer nu?

  • Förslag på ny detaljplan för Verkstaden, Tonfisken och Hantverket är ute på granskning den 17 maj–16 juni 2024. Det är sista tillfället att tycka till innan detaljplanen antas av kommunstyrelsen. Skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se. Handlingar hittar du längre ner på denna sida.
  • Förslag på ny detaljplan för Verkstaden, Hantverket och Tonfisken var på samråd 17 maj–17 juni 2022. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Kompletteringar och mindre förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen skickas ut på granskning.
  • Den 1 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag för detaljplanen för kvarteren Verkstaden, Hantverket och Tonfisken i kommundelen Sjödalen. Ett planuppdrag är ett beslut om att ett förslag på detaljplan ska tas fram.

Vad gör vi?

En skiss över husen i kvarteret.
Så här kan den planerade bebyggelsen komma att se ut. Vy från parken. Illustration: Arkitema

I kvarteren Verkstaden, Hantverket och Tonfisken planerar vi för bostäder, service och en närpark. Detta är etapp fyra i den pågående utvecklingen av Storängen, där det gamla industriområdet blir ett nytt bostadsområde. Enligt exploatören Vincero AB kan detaljplanen komma att innehålla cirka 1800 bostäder.

En skiss på husen i kvarteret med upp till åtta våningar.
Så här kan den planerade bebyggelsen komma att se ut. Vy från parken. Illustration: ÅWL Arkitekter

I gatuplan, främst mot Centralvägen men även mot andra gator ska det finnas verksamheter som erbjuder arbetsplatser och god service till boende.

Skiss som visar hur närparken kan komma att se ut.
Idéskiss som föreslår platsbildning och torgmiljö i korsningen Centralvägen/Dalhemsvägen och i anslutning till ny närpark. Illustration: ÅWL Arkitekter

Det kommer att finnas behov av närbutik och cirka två förskolor. Den planerade parken kommer, utöver rekreation och andra ekosystemtjänster, att behöva hantera fördröjning av vattenflöden vid skyfall.

Varför gör vi det?

I Storängen pågår en omvandling av området till en ny stadsdel som omfattar bostäder, service, parker, torg och gator, en skola, förskolor, idrottshall och bollplan.

Syftet med projektet är att omvandla kvarteren till attraktiva och hållbara stadskvarter som ett led i utvecklingen av centrala Huddinge. Projektet kommer att ha en tydlig hållbarhetsprägel, med särskilt fokus på social hållbarhet, ekosystemtjänster, mobilitet.

I kvarteren Brandstegen med flera är cirka 650 bostäder klara. I etapp 2 pågår detaljplanering av kvarteren Fabriken-Förrådet med cirka 1650 bostäder och i etapp 3, kvarteret Aspen med flera, planeras för skola, förskola, idrott och parkstråk.

Tyck till

Under samrådet den 17 maj–16 juni 2024 kan du läsa planhandlingarna (pappersutskrift) på kommunens servicecenter, Patron Pehrs väg 6, Huddinge eller på Huddinge huvudbibliotek, Kommunalvägen 28A. Planhandlingar och samtliga utredningar finns digitalt under rubriken "Handlingar", "Granskning" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 17 juni 2024 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:
Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn "Detaljplan för Verkstaden, Tonfisken och Hantverket", diarienummer KS-2020/2087 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Mer om utvecklingen i Storängen

Tidsplan

Beslut om planuppdrag 1 februari 2021
Samråd 17 maj–17 juni 2022
Granskning 17maj–16 juni 2024
Antagande Kvartal 4, 2024
Laga kraft Kvartal 4, 2024

Handlingar

Granskning

Uppdaterad 17 maj 2024

Var informationen till din hjälp?