Storängen och Lännavikens grönområde - vattenverksamhet i samband med omvandling

I dag pågår omvandlingen av det tidigare industriområdet Storängen till nya bostadskvarter med verksamheter, idrottsanläggning, skola och förskolor. I samband med omvandlingen behöver dagvattensystemets kapacitet och skyfallshanteringen för området förbättras.

Vad händer nu?

  • Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall ska ansöka om tillstånd för vattenverksamhet i området. Inför framtagandet av ansökan, teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomför vi ett avgränsningssamråd under perioden 7 mars–11 april 2024.
    Syftet med avgränsningssamrådet är att ge berörda parter möjlighet att ställa frågor och inkomma med synpunkter på planerad verksamhet. Då kan du tycka till. Du hittar handlingar och hur du lämnar dina synpunkter längre ner på sidan.

Vad gör vi?

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall planerar att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet i samband med att industriområdet Storängen omvandlas till en mer blandad bebyggelse.

Karta som visar vara de olika åtgärderna ska göras.

Vi planerar följande åtgärder:

  • Ersätta befintliga och anlägga nya VA-ledningar
  • Anlägga fördröjningsyta och underjordiskt dagvattenmagasin
  • Ny pumpstation
  • Lägga om befintlig utloppsledning till Trehörningen
  • Anlägga skyfalls- och kopplingsdike och sänka en del av Lännavägen
  • Anlägga våtmark för rening av dagvatten

Åtgärderna och anläggningarna medför bland annat bortledande av grundvatten, grävning, pålning i vattenområde, anläggande av våtmark och eventuell markavvattning. Dessa åtgärder utgör vattenverksamhet och kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Parterna kommer även söka dispenser och tillstånd för andra delar i miljöbalken som kan kräva reglering.

Inför framtagandet av ansökan, teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomför vi ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken. Då får särskilt berörda, allmänhet och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget som beskriver de åtgärder som ska utföras och vilken påverkan dessa åtgärder kan få. Samrådsunderlaget ger också förslag på vilka miljöfrågor som måste behandlas och i vilken omfattning.

Varför gör vi det?

I samband med att industriområdet Storängen omvandlas till nya bostadskvarter med verksamheter, idrottsanläggning, skola och förskolor behöver vi utföra åtgärder som förbättrar dagvattensystemets kapacitet och skyfallshanteringen för området samt lägga nya VA-ledningar.

Tyck till

Under samrådet 7 mars–11 april 2024 kan du ta del av samrådsunderlaget.

Lämna dina synpunkter eller ställ dina frågor senast den 11 april 2024 genom att mejla till mex@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun

Samhällsbyggnadsavdelningen

Mark- och exploateringssektionen

141 85 Huddinge

Ange ”Samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet för Storängen" och diarienummer KS-2024/380. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Öppet hus

Välkommen på öppet hus för att träffa oss som arbetar med projektet.

Tid: Torsdag den 21 mars, kl. 18–20 i Folkets hus Huddinge   

Plats: Folkes, Sjödalstorget 1 i Huddinge centrum

Tidplan

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall kommer att beräknas att genomföras åtgärderna 2026–2032.

Handlingar

Uppdaterad 11 mars 2024

Var informationen till din hjälp?