Tomtbergaskolan – utbyggnad

Huddinge Samhällsfastigheter ska bygga till och utöka kapaciteten på Tomtbergaskolan med ytterligare cirka 400 eleverplatser.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

Läs om projektet på Huddinge Samhällsfastigheters webbplats

Skolverksamhet under byggtiden

Under byggnationen kommer verksamheten att bedrivas i ersättningslokaler. Elever från förskoleklass till och med årskurs 3, kommer att gå i befintliga paviljonger på Kvarnbergsskolans skolgård. Eleverna i årskurs 4–6 kommer att ha sina lektioner i de paviljonger som finns på Tomtbergasskolans gård. Vi kommer att säkerställa att miljön, inklusive ljudnivån, för eleverna kommer att vara trygg och säker under tiden eleverna vistas på skolans område.

Den här lösningen gör att Tomtbergaskolans elever hålls ihop och får gå i närheten av varandra, och slipper bussas till lokaler längre bort i kommunen.

Karta som visar avlämningsplatser vid Kvarnbergaskolan
 
Avlämingsplatser Kvarnbergsskolan

Vad gör vi? 

På grusplanen norr om den befintliga skolbyggnaden ska Tomtbergaskolan byggas ut för att rymma ytterligare cirka 400 elever. När utbyggnaden är klar finns det plats för cirka 840 elever i fyra paralleller i årskurserna F–6. Den befintliga skolbyggnadens och områdets kulturhistoriska värde ska bevaras.


Illustration från Kommunalvägen (Sundell Arkitekter). Vilket material fasaden på den tillkommande byggnaden ska ha är inte fastställt ännu.

Utemiljöer och skolgård

I samband med bygget förbättras också tillgängligheten och utemiljöerna. En ny huvudentré skapas inom tillåtet avstånd från parkerings‐ och avlämningsplats. Den nya gång- och cykelbanan anläggs i västra delen av skolområdet och knyter an till Rådsparken och Kommunalvägen precis som tidigare.

Illustrationsplan (Novamark). Den röda markeringen visar utbyggnaden, blått den nya gång- och cykelbanan och gult den framtida huvudentrén.

Skolgården ska utvecklas och förbättras och den mindre byggnaden som idag gränsar mot Huddinge Kyrkliga samfällighet kommer att rivas för att skapa friyta. Barnen kan även leka i Rådsparken, som finns i direkt anslutning. En mindre kulle naturmark ska bevaras och ett bullerskydd kommer att anordnas längs med Kommunalvägen. Idag är skolgården präglad av platta och hårdgjorda ytor vilket skulle kunna kompletteras med mer varierande terräng.

Friytan per barn kommer att minska, delvis på grund av att utbyggnaden sker på nuvarande friyta men även på grund av att antalet barn i skolan blir fler. Det gör att det blir extra viktigt att öka kvaliteten på skolgården genom att till exempel förbättra lekutrustningen. I barndialogen har det kommit in önskemål om ny klätterställning, konstgräsplan, ställe där man kan träna och någonstans där man kan hänga inne.

För varutransporter ordnas det ett nytt lastintag mot Lagstigen som ska förbättra säkerheten genom att transporterna åtskiljs från de områden där man tar sig till och från skolbyggnaden.

Tidsplan

Samråd 25 februari–7 april 2016
Granskning 19 april–21 maj 2017
Antagande 11 september 2017
Laga kraft 7 oktober 2017
Ny gång- och cykelväg samt ledningsarbeten  Kvartal 2–4, 2018
Om- och nybyggnation av skolan Kvartal 3, 2018–sommaren 2021
Inflytt i skolan Hösten 2021

Handlingar

Uppdaterad 22 januari 2020

Var informationen till din hjälp?