Österhagen – marksanering och bostäder

Vi planerar för att Österhagsdeponin ska saneras. Här vill vi bygga bostäder, äldreboende, förskola och lekplatser med naturen inpå knuten.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Förslaget till ny detaljplan för fastigheterna Länna 4:9, Länna 4:7, Västra Skogås 1:13 m.fl. är ute på granskning 15 november–23 december 2021. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget genom att skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se. Handlingar hittar du längre ner på denna sida
  • Den 20 april–25 maj 2018 var detaljplanen ute på samråd. Då hade du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Illustrationsplan för området.
Illustrationsplan för området. Illustration: ETTELVA Arkitekter.

Vad gör vi?

Vi planerar för fler grannar, service och tryggare vägar i Österhagen. Den gamla deponin ska saneras för att stoppa miljöfarliga föroreningar från att läcka ut i Drevviken. Efter saneringen finns det plats för bostäder, äldreboende, förskola och lekplatser med naturen inpå knuten. Det blir också tryggare för dig som går och cyklar att ta dig till Länna och pendeltåget i Skogås.

Utöver kommunen är Nordr, Västra Skogås Fastighet AB, Magnolia, Sehlhall och Twara aktörer i projektet.

Bostäder

Vi planerar för cirka 570 bostäder fördelat på radhus, parhus, kedjehus, lamellhus och punkthus.

De nya bostäderna kommer främst att byggas längs den nya väg som planeras i området. Intill gatan kommer lamell- och punkthus i 3–6 våningar att uppföras. Förslaget innebär en större mängd bostäder som rad- och kedjehus i 2–3 våningar.

Skiss över de nya bostadshusen.
Skiss över de nya bostadshusen. Illustration: Joakim Häggström Arkitektkontor AB

Trafik och vägar

En ny huvudgata med gång- och cykelbana planeras. Den ska ansluta området till Gamla Nynäsvägen och Sjötorpsvägen i norr och Österhagsvägen i söder.

Vård- och omsorgsboende, LSS-boende och förskola

Förslaget innebär ett vård- och omsorgsboende med cirka 60 platser i privat regi, ett LSS-boende med 6 lägenheter samt en förskola i privat regi med cirka 100 platser.

Park och miljö

Förutom förskolans lekplats blir det två nya lekplatser. En planeras centralt i området och en i den södra delen. Den södra lekplatsen behövs också för boende i närheten som saknar lekplatser idag. Befintliga stigar till och inom området rustas upp och görs mer tillgängliga.

I den norra delen av detaljplaneområdet kommer vi bland annat att anlägga park som hanterar dagvatten och gör det lättare att nå omgivande naturområden.

Tyck till

Under granskningen den 15 november–23 december 2021 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge och på kommunens servicescenter på Patrons Pers väg 6. Handlingar finns också digitalt under rubriken ”Handlingar”, ”Granskning” nedan.

Under perioden för granskning kommer ett informationsmöte att hållas i Östra grundskolans aula. På mötet finns kommunens tjänstemän med för att svara på frågor om den granskningshandling som kommunen planerar att anta.
Mötet kommer att hållas i form av öppet hus med begränsat antal platser. Tidpunkt för mötet är den 25 november kl. 17:00–18:30.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 23 december 2021 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:
Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Detaljplan för fastigheterna Länna 4:9, Länna 4:7, Västra Skogås 1:13 m.fl.”, diarienummer KS 2015/2547 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Tidsplan

Programsamråd Kvartal 2–3, 2015
Planuppdrag Kvartal 1, 2016
Samråd 20 april–25 maj 2018
Granskning 15 november–23 december 2021
Antagande Kvartal 2, 2022
Sanering och byggnation 2022–2025
Första inflyttning 2024–2025

 

Handlingar

Granskning

Uppdaterad 22 november 2021

Var informationen till din hjälp?