Österhagen – marksanering och bostäder

Vi planerar för att Österhagsdeponin ska saneras. Här vill vi bygga bostäder, äldreboende, förskola och lekplatser med naturen inpå knuten.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen var på granskning den 15 november–23 december 2021. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under granskningen. Kompletteringar och mindre förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen antas i kommunfullmäktige.
  • Den 20 april–25 maj 2018 var detaljplanen ute på samråd. Då hade du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Illustrationsplan för området.
Illustrationsplan för området. Illustration: ETTELVA Arkitekter.

Vad gör vi?

Vi planerar för fler grannar, service och tryggare vägar i Österhagen. Den gamla deponin ska saneras för att stoppa miljöfarliga föroreningar från att läcka ut i Drevviken. Efter saneringen finns det plats för bostäder, äldreboende, förskola och lekplatser med naturen inpå knuten. Det blir också tryggare för dig som går och cyklar att ta dig till Länna och pendeltåget i Skogås.

Utöver kommunen är Nordr, Västra Skogås Fastighet AB, Magnolia, Sehlhall och Twara aktörer i projektet.

Bostäder

Vi planerar för cirka 570 bostäder fördelat på radhus, parhus, kedjehus, lamellhus och punkthus.

De nya bostäderna kommer främst att byggas längs den nya väg som planeras i området. Intill gatan kommer lamell- och punkthus i 3–6 våningar att uppföras. Förslaget innebär en större mängd bostäder som rad- och kedjehus i 2–3 våningar.

Skiss över de nya bostadshusen.
Skiss över de nya bostadshusen. Illustration: Joakim Häggström Arkitektkontor AB

Trafik och vägar

En ny huvudgata med gång- och cykelbana planeras. Den ska ansluta området till Gamla Nynäsvägen och Sjötorpsvägen i norr och Österhagsvägen i söder.

Vård- och omsorgsboende, LSS-boende och förskola

Förslaget innebär ett vård- och omsorgsboende med cirka 60 platser i privat regi, ett LSS-boende med 6 lägenheter samt en förskola i privat regi med cirka 100 platser.

Park och miljö

Förutom förskolans lekplats blir det två nya lekplatser. En planeras centralt i området och en i den södra delen. Den södra lekplatsen behövs också för boende i närheten som saknar lekplatser idag. Befintliga stigar till och inom området rustas upp och görs mer tillgängliga.

I den norra delen av detaljplaneområdet kommer vi bland annat att anlägga park som hanterar dagvatten och gör det lättare att nå omgivande naturområden.

Tidsplan

Programsamråd Kvartal 2–3, 2015
Planuppdrag Kvartal 1, 2016
Samråd 20 april–25 maj 2018
Granskning 15 november–23 december 2021
Antagande Kvartal 3, 2024
Sanering och byggnation 2024–2026
Första inflyttning 2026–2027

 

Handlingar

Granskning

Uppdaterad 9 januari 2024

Var informationen till din hjälp?