Sjötorpsparken – park, bostäder och förskola

På fastigheterna Låset 1 med flera intill Sjötorpsparken planerar vi för cirka 260 lägenheter och en ny förskola som ersätter förskolan Svalan.

Hämtar kartdata...


Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att förstora eller förminska den.

Vad händer nu?

  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen 23  augusti 2021 och anslogs den 31 augusti 2021. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen var ute på granskning mellan den 20 februari och den 27 mars 2019.

Vad gör vi?

I området som omfattar Sjötorpsparken, och sträcker sig från Österleden i norr och söderut mot Sjötorpsskolan, planerar vi för cirka 260 bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen samt en ny förskola med åtta avdelningar. Den nya förskolan ersätter förskolan Svalan som ligger längs med Österleden.

Illustration för ny förskolebyggnad
Illustration för ny förskolebyggnad sett från Österleden. Bilden är framtagen åt Huddinge Samhällsfastigheter AB av Sundell arkitekter.

Bostäderna planeras ligga i planområdets norra och östra delar och bestå av flerbostadshus i sex till sju våningar och radhus i två till tre våningar.

Illustration för bostadshus intill befintlig vändslinga på Storvretsvägen. Två lägenhetshus i trä.
Illustration för byggnad med nya bostäder och lokal i bottenvåningen, sett från Österleden. Bilden är framtagen åt Twara av Joakim Häggström arkitektkontor AB.

Illustration för bostadshus intill befintlig vändslinga på Storvretsvägen.
Illustration för ny bebyggelse intill Sjötorpsparken. Bilden är framtagen åt Twara av Joakim Häggström arkitektkontor AB.
Två punkthus invid Österleden, samt gång- och cykeltrafikanter som rör sig längs gatan.
Illustration för bostadshus intill befintlig vändslinga på Storvretsvägen. Bilden är framtagen åt Akelius av ÅWL arkitekter
Karta som visar förslag till utformning av Sjötorpsparken
Förslag till utformning av Sjötorpsparken.
Sjötorpsparken har under 2020 rustats upp med nya aktiviteter och sittplatser. I parken har vi anlagt en multisportplan, ett utegym, lek för olika åldrar och planteringar. Befintliga gångstråk och cykelvägar samt belysningen har setts över. För de nya bostäderna anlägger vi två nya lokalgator i samband med planens genomförande.

 

Tidsplan

Programsamråd

Kvartal 1–2, 2013

Förnyat planuppdrag

Kvartal 2, 2017

Samråd

23 november 2017–12 januari 2018

Granskning

20 februari–27 mars 2019

Antagande

23 augusti, 2021

Överklagad

September 2021

Utbyggnad (start)

2022

Handlingar

Antagande

Uppdaterad 22 september 2021

Var informationen till din hjälp?