Sjötorpsparken – park, bostäder och förskola

På fastigheterna Låset 1 med flera intill Sjötorpsparken ska cirka 260 lägenheter och en ny förskola som ersätter förskolan Svalan byggas. Huddinge kommun bygger även två nya lokalgator och nya gång- och cykelvägar.

Vad händer nu?

  • Nu pågår markarbeten. Vi borrar och spränger måndag till fredag. Sprängningarna kommer att ske vid fyra tillfällen per dag mellan klockan 9.00 och 15.00.
  • Markarbetena startar i augusti 2023 och pågår till oktober 2023.
  • Peab Anläggning AB är upphandlad entreprenör och kommer utföra arbete fram till juli 2024.

Vad gör vi?

I området som omfattar Sjötorpsparken, från Österleden i norr och söderut mot Sjötorpsskolan, ska flerbostadshus med cirka 260 lägenheter och en ny förskola byggas. 

Bild som visar en karta.
Klicka på bilden för att förstora den.

I planområdets norra del planerar vi för två flerbostadshus med sex till sju våningar på fastigheten Burspråket 1. En ny förskola byggs på fastigheten Alkoven 2. Den nya förskolan ersätter förskolan Svalan som ligger längs med Österleden.

I den södra delen av planområdet bygger vi två punkthus på fastigheten Låset 1, två flerbostadshus på fastigheten Tamburen 1 och radhus med två till tre våningar på fastigheten Tamburen 2.

Byggaktörer är Huddinge samhällsfastigheter, Innovation properties och Heimstaden.

Huddinge kommun bygger två nya lokalgator och nya gång- och cykelvägar.

Vi bygger ut allmän plats enligt den nya detaljplanen inför nya flerbostadshus på fastigheterna Låset 1, Burspråket 1, Tamburen 1 och 3. 

Inom allmän plats byggs två lokalgator, en gång- och cykelväg och en trappa mellan Sjötorpsparken och Storvretsvägen. Gång- och cykelvägen från trappan ner till befintlig gång- och cykelväg byggs om för att bli tillgänglig. Hållplatsen längs Österleden flyttas något åt väster för att ge plats åt den nya lokalgatan som idag är en gång- och cykelväg. Den nya lokalgatan avslutas med en vändplan.

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) lägger nytt vatten och avlopp i gatorna.

Illustration för ny förskolebyggnad
Visionsbild som visar hur den nya förskolebyggnaden kan komma att se ut, sett från Österleden. Byggaktör är Huddinge Samhällsfastigheter AB. Illustration: Sundell arkitekter.

Bostäderna planeras att ligga i planområdets norra och östra delar och bestå av flerbostadshus i sex till sju våningar och radhus i två till tre våningar.

Illustration av flerbostadshus.
Visionsbild som visar hur den nya bebyggelsen intill Sjötorpsparken kan komma att se ut. Illustration: Innovation Properties
Illustration av radhus i två till tre våningar.
Visionsbild som visar hur radhusen mot Storvretsvägen kan komma att se ut. Illustration: Innovation Properties
Illustration av flerbostadshus i sex till sju våningar .
Visionsbild som visar hur bostadshus längs nya lokalgatan kan komma att se ut. Illustration: Innovation Properties

Trafikstörningar under arbetet

Hållplats Storvretsvägen kommer att vara avstängd 26 juni–5 november 2023. Fordon kan passera byggarbetsplatsen under byggtiden då Storvretsvägens rundslinga anläggs om dubbelriktad gata.

Återvinningsstationen på Storvretsvägen tas bort

Återvinningsstationen på Storvretsvägen har tagits bort och kommer inte att ersättas. På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplats kan du hitta din närmaste återvinningsstation.

Återvinningsstationen på Storvretsvägen i Huddinge tas bort (fti.se)

Tidsplan

Utbyggnad av lokalgator, gång- och cykelbanor

2023–2024

Fastighetsägare får tillträde för att börja bygga

2023–2024

Förskola byggs

2028

Handlingar

Uppdaterad 12 september 2023

Var informationen till din hjälp?