Häradsvägen/Utsäljeleden – äldreboende och förskola

I kvarteret Bildhuggaren i Snättringe har ett äldreboende och en förskola byggts.

Vad händer nu? 

  • Arbetet med gång- och cykelbanor påbörjades den 17 oktober 2022. Arbetet beräknas vara klart under våren 2023.
  • Fastigheten är färdigställd. Företaget Altura har förvärvat fastigheten från Huddinge Samhällsfastigheter. Transaktionen godkändes av Huddinge kommunfullmäktige den 4 oktober, 2021.
  • Fastigheten kommer att delas av tre verksamheter: ett äldreboende, en förskola och ett kommersiellt storkök. Altura har tecknat 15-åriga hyresavtal med Ersta diakoni, som ska driva äldreboendet, och Jensen Education, som ska driva förskolan. Båda hyresgästerna flyttar in i sina lokaler under 2022.
  • Incontro, en del av restaurant- och matkedjan Eatery, som etablerade sig i storköket redan under sommaren kommer fortsatt verka i lokalen.

Vad gör vi?

Den nya detaljplanen för kvarteret Bildhuggaren i Snättringe ger möjlighet att bygga ett nytt äldreboende med 90 lägenheter i vårdboendeform. Byggnaden kommer också inrymma en förskola med sex avdelningar.

Läs mer på Huddinge Samhällsfastigheters webbplats

Illustration som visar byggnaden och barn och äldre som leker och vistas på gården.
Perspektivbild: Origo Arkitekter.
Situationsplan som visar hur fastigheten kommer bebyggas med byggnad, gård med mera.
Situationsplan: Origo Arkitekter. Klicka för att se den i större format.

Ny-gång--och-cykelväg">Ny gång- och cykelväg

Kommunen kommer att bygga om del av Furuvägen samt anlägga en ny gång- och cykelväg längs med del av Utsäljeleden. Arbetet startade under oktober 2022.Grön markering som visar gång- och cykelbanans sträckning längs med Utsäljeleden.
Den gröna markeringen visar gång- och cykelbanans sträckning längs med Utsäljeleden.

Tidsplan

Programsamråd

30 sep–29 nov 2013

Samråd

22 okt–30 nov 2015

Granskning

3 maj–7 juni 2016

Antagande

Fjärde kvartalet 2016

Laga kraft

Oktober 2017

Markarbeten påbörjas

Höst/vinter 2018

Inflyttning 2021

Utbyggnad av gångbanor påbörjas

Oktober 2022 

 

Handlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 31 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?