Stationsvägen – bostäder

Detaljplanen för Vargen 14 har vunnit laga kraft och tillåter flerbostadshus i två volymer och en lokal för handel, hantverk och kontor.

Hämtar kartdata...

 

Vad händer nu?

  • En ansökan om bygglov av två flerbostadshus med radhuskaraktär har beviljats. Antalet lägenheter är åtta stycken, fördelat i de två husen med fyra lägenheter i varje hus. Bygglovet är överklagat till länsstyrelsen.
  • Efter byggnationen ska kommunen anlägga cirka tre parkeringsplatser längs med Stationsvägen. Denna parkering kommer att ligga på kommunal mark och därför inte knytas till verksamheten på fastigheten Vargen 14. Mer information om parkeringen och hur den kommer att tidsregleras kommer i ett senare skede.

  • Detaljplanen vann laga kraft den 6 februari 2018.

Vad gör vi?

Fastigheten Vargen 14 är planlagd för flerbostadshus i två volymer samt en lokal för handel, hantverk och kontor. Den nya byggnationen ska förhålla sig till kulturmiljön i framför allt skala och volym.

Fastigheten Vargen 14 ligger inom 600 meter från Stuvsta pendeltågsstation och planförslaget bidrar till utvecklingen av det stationsnära läget genom en relativt hög exploatering bostäder och en lokal för handel, hantverk eller kontor.

Nya bostäder

Enligt det nu beviljade bygglovet kommer det att byggas åtta lägenheter inom det projektet.

Frågor om bygglov

Om du har frågor som rör bygglov enligt den nya detaljplanen eller rivning av den befintliga byggnaden kan du kontakta kommunens bygglovsavdelning:
bygglov@huddinge.se

Tidsplan

Bygglovet beviljades i december 2021. Det är överklagat till länsstyrelsen.

Planhandlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 25 mars 2022

Var informationen till din hjälp?