Utsälje – bostäder och förskola

På fastigheten Utsälje 1:48 med flera i Snättringe förbereder vi för bostäder och en ny förskola. Samtidigt förbereder vi också för att rusta upp gatorna så att framkomligheten förbättras och trafiksäkerheten ökar.

Vad händer nu?

  • Ombyggnaden av Stockholmsvägen och Norrskogsvägen är klar.
  • Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar samt dagvattendamm på Fornstagränd är påbörjad.
  • Planerad byggstart för gatan på Fornstagränd är kvartal 2, 2023
  • Detaljplanen vann laga kraft den 20 november 2018.

Vad gör vi?

Vi förbereder för olika typer av bostäder och en ny förskola inom fastigheterna Utsälje 1:40-1:48 i Snättringe. Planområdet ligger strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen.

Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för området. Den gör det möjligt att bygga fler bostäder i anslutning till det redan utbyggda bostadsområdet. Planen innebär att det kan byggas flerbostadshus, radhus, villor och en förskola. Totalt bedöms det kunna byggas cirka 150 nya bostäder. Förskolan, som ska drivas i privat regi, ska kunna rymma omkring 80 barn.

Detaljplanen innebär också att en del av Gamla Stockholmsvägen rustas upp. En separat gång- och cykelväg kan byggas och vägens nivå justeras så att siktförhållandena blir bättre. 

Varför gör vi det?

I Huddinge finns ett stort behov av fler bostäder. Planförslaget för Utsälje 1:40-1:48 stämmer väl överens med kommunens översiktsplan och bidrar samtidigt till att uppfylla målen om fler bostäder, variation i bebyggelsen och goda förutsättningar för kollektivtrafiken.

Gamla Stockholmsvägen har pekats ut som viktig att bevara ur ett kulturmiljöperspektiv. Vägen har dock dåliga siktförhållanden och för smal vägbredd. Det saknas också en separat väg för gående och cyklister. Genom att rusta upp vägen ökar vi trafiksäkerheten.

 

Gatukostnader

Ombyggnaden av den gata som finns i den västra delen av detaljplaneområdet ska bekostas genom gatukostnadsuttag. De fastigheter som är anslutna till gatan och ligger inom fördelningsområdet ska därför betala en gatukostnad. Se handlingen "fördelningsområde". Kostnaden betalas när gatan är färdigbyggd.

 

Läs mer om gatukostnader i Huddinge

Tidsplan

Programsamråd

8 februari 2013–22 mars 2013

Plansamråd

22 maj–31 juli 2014

Granskning

13 mars–9 april 2015

Förnyad granskning

24 maj–21 juni 2017

Antagande i kommunfullmäktige

23 april 2018

Överklagan till Mark- och miljödomstolen

13 maj 2018

Överklagan avslagen

29 oktober 2018

Laga kraft

20 november 2018

Byggstart av gata

Kvartal 2–3, 2021

Byggstart av bostäder

Preliminärt kvartal 4, 2022

Markanvisning för förskola

Datum inte bestämt

Färdiga bostäder

Preliminärt kvartal 4, 2023

Färdig gata 

Preliminärt kvartal 2, 2024

Handlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 31 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?