Trångsunds centrum – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Sändaren 2 med flera. Intill Trångsunds pendeltågstation planerar vi för ett nytt bostadskvarter med cirka 135 lägenheter.

Flerbostadshus med träfasad. Visionsbild för kvarteret Sändaren i Trångsunds centrum

Flerbostadshus med träfasad. Visionsbild för kvarteret Sändaren i Trångsunds centrum
Visionsbilder för bostäder på fastigheten Sändaren 2 mfl i Trångsund. Framtagen av Semrén & Månsson.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 9 mars 2022 och har fått laga kraft den 6 april 2022.
  • Detaljplanen var på granskning den 1 februari–8 mars 2021. 

  • Den 6 mars 2019 tog kommunstyrelsen beslut om att vi ska ta fram en ny detaljplan.

Vad gör vi?

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Sändaren 2 med flera är att skapa tätare bebyggelse i Trångsunds centrum i direkt anslutning till kollektivtrafik och service. Den nya detaljplanen stödjer målsättningen att på lång sikt göra Magelungsvägen till en stadsgata.

I bottenvåningen på byggnaden som vetter mot Magelungsvägen planeras lokaler för verksamhet.

Cykelstråket som löper längs Magelungsvägen ska förbättras.

Varför gör vi det?

Detaljplanen är en del av översiktsplanens, ÖP 2030, målsättning att skapa tätare bebyggelse i Trångsunds centrum. Projektet finns med i kommunstyrelsens plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018–2020.

Projektet initierades av HSB Bostad som äger fastigheterna Sändaren 2 och Hammartorp 2:17 inom planområdet.

Tidsplan">Tidsplan

Planuppdrag 6 mars 2019
Samråd 14 januari–14 februari 2020
Öppet hus  23 januari 2020
Granskning 1 februari–8 mars 2021
Antagande 9 mars 2022
Laga kraft 6 april 2022

Handlingar

Uppdaterad 8 november 2022

Var informationen till din hjälp?