Trångsund – LSS-boende

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Nytorp 4:7. Vi planerar för ett nytt LSS-boende i närheten av Trångsunds centrum.

Vad händer nu?

  • Mark- och miljööverdomstolen upphävde domen från mark- och miljödomstolen och fastställde således kommunens beslut om antagande av detaljplanen. Detaljplanen fick laga kraft den 19 januari 2024.

Vad gör vi?

Vi planerar för ett LSS-boendet med maximalt sex lägenheter med tillhörande parkering och gårdsmiljö inom planområdet.

Illustration på hur LSS-boendet ska se ut.
Entré från Mörtviksvägen. Illustration: HMXW arkitekter

Illustrationsplan över fastigheten
Illustration: WSP

Varför gör vi det?

I Huddinge kommuns översiktsplan står att det är viktigt med olika bostadsformer för att tillgodose olika bostadsbehov. Där beskrivs också kommunens ansvar att tillgodose bostadsbehoven hos grupper i behov av särskilt stöd.

Det finns ett stort behov av LSS-boenden i kommunen, ett behov som kommunen har ansvar att lösa. Detta projekt bidrar både till en ny bostadsform i området och ett tillskott av LSS-boenden.

Behovet av platserna beskrivs i vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan för åren 2020–2024 med utblick till 2035. 

Projektet ingår i Plan för samhällsbyggnadsprojekt och lokalförsörjning i Huddinge 2020 med utblick till 2035.

Huddinge kommuns översiktsplan, ÖP 2030

Tidsplan

Planuppdrag 6 maj 2020
Samråd 30 november 2020–4 januari 2021
Granskning 9 juni–4 juli 2021
Antagande 2 februari 2022
Laga kraft 19 januari 2024
Genomförande Under 2024

Handlingar

Uppdaterad 2 april 2024

Var informationen till din hjälp?