Trångsund – LSS-boende

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Nytorp 4:7. Vi planerar för ett nytt LSS-boende i närheten av Trångsunds centrum.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Detaljplanen förväntas antas av kommunstyrelsen den 2 februari 2022.
  • Detaljplanen var på granskning den 9 juni–4 juli 2021. 
  • Detaljplanen var på samråd den 30 november 2020–4 januari 2021.
  • Den 6 maj beslöt kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att pröva en ny detaljplan för fastigheten Nytorp 4:7 i kommundelen Trångsund.

Vad gör vi?

Vi planerar för ett LSS-boendet med maximalt sex lägenheter med tillhörande parkering och gårdsmiljö inom planområdet.

Illustration på hur LSS-boendet ska se ut.
Entré från Mörtviksvägen. Illustration: HMXW arkitekter

Illustrationsplan över fastigheten
Illustration: WSP

Varför gör vi det?

I Huddinge kommuns översiktsplan står att det är viktigt med olika bostadsformer för att tillgodose olika bostadsbehov. Där beskrivs också kommunens ansvar att tillgodose bostadsbehoven hos grupper i behov av särskilt stöd.

Det finns ett stort behov av LSS-boenden i kommunen, ett behov som kommunen har ansvar att lösa. Detta projekt bidrar både till en ny bostadsform i området och ett tillskott av LSS-boenden.

Behovet av platserna beskrivs i vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan för åren 2020–2024 med utblick till 2035. 

Projektet ingår i Plan för samhällsbyggnadsprojekt och lokalförsörjning i Huddinge 2020 med utblick till 2035.

Huddinge kommuns översiktsplan, ÖP 2030.

Tidsplan

Planuppdrag 6 maj 2020
Samråd 30 november 2020–4 januari 2021
Granskning 9 juni–4 juli, 2021
Antagande 2 februari, 2022
Laga kraft Tidigast cirka fyra veckor efter antagande, om inte beslutet överklagas
Genomförande Start 2022

Uppdaterad 12 januari 2022

Var informationen till din hjälp?