Trångsunds centrum – nya bostäder och gator

Vid Trångsunds centrum kommer nya bostäder och gator att byggas.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • På kullen i Trångsunds centrum har Huge byggt  ungdomslägenheter.
  • På marken bredvid infartsparkeringen vid spåret ska Huge bygga bostäder.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 6 maj 2016.

Vad gör vi?

Detaljplanen innebär att vi ska bygga bostäder och en ny gatustruktur i området kring Trångsunds centrum.

Idéskiss för området
Idéskiss för området

Utbyggnad av bostäder

I kvarteret Prinsen har Huge Bostäder AB byggt lägenheter avsedda för unga.

I kvarteret Bonden ska 125 hyreslägenheter byggas. Huset kommer att ha olika höjd, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Det kommer också att byggas ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen. Byggstart planeras till 2022–2023.

Flygfoto med områdesindelning, område 1 ligger inom fastigheten Bonden 1 och och område 2 ligger inom fastigheten Hammartorp 1:1 med flera.
Område 1 ligger inom fastigheten Bonden 1 och och område 2 ligger inom fastigheten Hammartorp 1:1 med flera.  

Gator och parkering

Planen innefattade också en ny gatustruktur för del av Trångsundsvägen och att tillgängliggöra marken för en framtida reglering av parkering. Gatustrukturen längs med Trångsundsvägen är upprustad och gatorna har anpassats efter den kommande bebyggelsen i kvarteret Bonden.

En del av planområdet som idag används för infartsparkering ska regleras som parkering. Cirkulationsplatsen har tagits bort och gatan har fått bättre gång- och cykelmöjligheter.

Korsningen Trångsundsvägen-Trångsunds överfart har rustats upp och fått bättre trafiksäkerhetslösningar. Även Korpstigen har rustats upp och bland annat fått parkeringsmöjligheter.

Handlingar

Uppdaterad 13 juni 2021

Var informationen till din hjälp?