Vårby Haga – bostäder och förskola

Vi bygger nya bostäder i Solhagaparken, Vårby Haga. Husen byggs med hållbara material som trä och med gröna växter på taken. Längs med Varvsvägen planteras träd.

Vad händer nu?

  • Bostäderna och arbetet med Varvsvägen är nu klara.
  • De nya bostäderna började byggas under 2019.
  • Vi bygger ut allmänna anläggningar under 2020–2021.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 11 mars 2017.

Vad gör vi?

Vi har tagit fram en detaljplan för cirka 190 nya bostäder och en tillbyggnad av Regnbågens förskola med två avdelningar. Bostäderna byggs som flerbostadshus i fem till sex våningar. Av de 190 lägenheterna blir 110 bostadsrätter och cirka 80 särskilda boenden för äldre. 

Tillbyggnaden på punkthuset, som idag finns på Botkyrkavägen 11, kan göras om till en större matvarubutik. Parkeringsplatsen vid den låga tillbyggnaden byggs om till ett parkeringsdäck.

Ekologisk hållbarhet är viktigt i projektet. Vi har högt satta mål för miljön och husen ska byggas med hållbara material som trä och gröna tak. Som en del av parkeringslösningen ingår en bilpool som de boende kan använda.

Gata, gång- och cykelväg, park och träd

Varvsvägen kommer att byggas om med ny beläggning. Gatans läge blir detsamma men här blir också en ny gång- och cykelbana. Vi planterar träd på gatans norra sida mot de nya bostäderna och anlägger en 6 meter bred park mellan kvarteren.

Arkitektens förslag över planeringen som visar byggnadernas placering och en grön övergång mot parken. En tydlig  gräns mellan de semiprivata innergårdarna och den offentliga parken skapas med exempelvis en klippt häck.

Förskolan byggs ut

Med den nya detaljplanen kan regnbågens förskola byggas ut med två avdelningar. I dagsläget vet vi inte när det blir aktuellt att utöka verksamheten.

Birger Bostad och Balder bygger bostäderna

NCC Sverige AB vann markanvisningstävlingen som genomfördes hösten 2016 och projektet drevs först som ett samarbete mellan NCC och SHH Bostad (numera Birger Bostad). 2018 tog SHH Bostad och Balder över från NCC.  Den entreprenör som bygger bostäderna kommer att informera närboende genom utskick av informationsbrev.

Projektet på Birger Bostad (birgerbostad.se)

Tidsplan

Programsamråd April–17 maj 2013
Samråd Augusti–september 2013
Granskning 18 december–1 februari 2016
Antagande 13 februari 2017
Byggnation 2019–2021
Inflyttning 2020–2021

Handlingar

Uppdaterad 13 januari 2023

Var informationen till din hjälp?