Vårby Haga – bostäder och förskola

Vi bygger nya bostäder i Solhagaparken, Vårby Haga. Husen byggs med hållbara material som trä och med gröna växter på taken. Längs med Varvsvägen planteras träd.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • De nya bostäderna började byggas under 2019.
  • Vi bygger ut allmänna anläggningar under 2020–2021.
  • Just nu planerar vi vad som ska byggas på allmän plats, det vill säga gator, torg och parker.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 11 mars 2017.

Vad gör vi?

Vi har tagit fram en detaljplan för cirka 190 nya bostäder och en tillbyggnad av Regnbågens förskola med två avdelningar. Bostäderna byggs som flerbostadshus i fem till sex våningar. Av de 190 lägenheterna blir 110 bostadsrätter och cirka 80 särskilda boenden för äldre. 

Tillbyggnaden på punkthuset, som idag finns på Botkyrkavägen 11, kan göras om till en större matvarubutik. Parkeringsplatsen vid den låga tillbyggnaden byggs om till ett parkeringsdäck.

Ekologisk hållbarhet är viktigt i projektet. Vi har högt satta mål för miljön och husen ska byggas med hållbara material som trä och gröna tak. Som en del av parkeringslösningen ingår en bilpool som de boende kan använda.

Gatuvy med flerbostadshus i fem våningar.
Skissen visar hur den nya bebyggelsen i Solhagaparken skulle kunna se ut. Vyn är från Varvsvägen.
Fotograf - Illustration från AQ Arkitekter

Gata, gång- och cykelväg, park och träd

Varvsvägen kommer att byggas om med ny beläggning. Gatans läge blir detsamma men här blir också en ny gång- och cykelbana. Vi planterar träd på gatans norra sida mot de nya bostäderna och anlägger en 6 meter bred park mellan kvarteren.

Arkitektens förslag över planeringen som visar byggnadernas placering och en grön övergång mot parken. En tydlig  gräns mellan de semiprivata innergårdarna och den offentliga parken skapas med exempelvis en klippt häck.

Förskolan byggs ut

Med den nya detaljplanen kan regnbågens förskola byggas ut med två avdelningar. I dagsläget vet vi inte när det blir aktuellt att utöka verksamheten.

Detaljerna ritas

Innan byggskedet kan starta måste alla allmänna anläggningar som vi ska bygga ut projekteras. Det innebär att vi, i detalj, ritar det som ska byggas, till exempel vägar och ledningar för vatten och avlopp.

Trafikstörningar under arbetet

När vi bygger om gatan och vatten- och avloppsledningarna ökar trafiken i området och störningar kan förekomma.
Kommunen kommer löpande att informera om den kommande ombyggnaden av Varvsvägen.

SHH och Balder bygger bostäderna

NCC Sverige AB vann markanvisningstävlingen som genomfördes hösten 2016 och projektet drevs först som ett samarbete mellan NCC och SHH Bostad. 2018 tog SHH Bostad och Balder över från NCC. Läs mer om projektet på SHH:s webbplats. Den entreprenör som bygger bostäderna kommer att informera närboende genom utskick av informationsbrev.

Tidsplan

Programsamråd April–17 maj 2013
Samråd Augusti–september 2013
Granskning 18 december–1 februari 2016
Antagande 13 februari 2017
Byggnation 2019–2021
Inflyttning 2020–2021

Handlingar

Uppdaterad 9 mars 2022

Var informationen till din hjälp?