Vårby Haga – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Drakskeppet 1 med flera inom kommundelen Vårby. Där planerar vi för fler bostäder, handel och service i ett mycket stationsnära läge i Vårby Haga. Vi planerar också för en ny utformning av Masmo torg och en ny gestaltning av Solhagavägen.

Vad händer nu?

  • Den 15 juni 2022 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för fastigheten Drakskeppet 1 med flera i kommundelen Vårby.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Drakskeppet 1 med flera. Med den nya detaljplanen prövar vi möjligheten att bygga bostäder och lokaler för handel och service inom ett stationsnära läge i Vårby Haga.

Masmotorget utvecklas till en attraktiv mötesplats och målpunkt med lokaler som upplåts till service och handel i bottenvåningar.

Varför gör vi det?

Syftet med planförslaget är att bidra till positiva effekter för områdets utveckling genom en jämnare balans i bostadsutbudet i området, ett levande stråk längs Solhagavägen och ett mer attraktivt torg med närservice. Detta bidrar till att skapa mer liv och rörelse, öka känslan av trygghet och attraktivitet i området och förstärka kopplingen mellan Vårby Haga och pågående detaljplanearbete för bostadsbebyggelse i Vårby Udde.

I översiktsplan 2030 är planområdet markerat som förtätningsområde. Planen ligger i linje med kommunens mål genom att planera för sammanhållning och en genomtänkt bostadsförsörjning som kompletterar områdets befintliga bestånd. Projektet ska bidra med god arkitektur, gestaltning och attraktiva livsmiljöer.

Planuppdrag Kvartal 2 2022
Samråd Kvartal 2 2023
Granskning Kvartal 2, 2024
Antagande Kvartal 4, 2024

Handlingar

Uppdaterad 23 juni 2022

Var informationen till din hjälp?