Vårby Haga – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Drakskeppet 1 med flera inom kommundelen Vårby. Där planerar vi för fler bostäder, handel och service i ett mycket stationsnära läge i Vårby Haga. Vi planerar också för en ny utformning av Masmo torg och en ny gestaltning av Solhagavägen.

Vad händer nu?

  • Den 6–27 februari 2023 hade vi en enkät som en del av den sociala konsekvensanalysen. Resultatet presenteras tillsammans med samrådshandlingen efter samrådet, preliminärt i början av 2024.
  • Den 15 juni 2022 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för fastigheten Drakskeppet 1 med flera i kommundelen Vårby.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Drakskeppet 1 med flera. Med den nya detaljplanen prövar vi möjligheten att bygga bostäder och lokaler för handel och service inom ett stationsnära läge i Vårby Haga.

Masmotorget utvecklas till en attraktiv mötesplats och målpunkt med lokaler som upplåts till service och handel i bottenvåningar.

Varför gör vi det?

Syftet med planförslaget är att bidra till positiva effekter för områdets utveckling genom en jämnare balans i bostadsutbudet i området, ett levande stråk längs Solhagavägen och ett mer attraktivt torg med närservice. Detta bidrar till att skapa mer liv och rörelse, öka känslan av trygghet och attraktivitet i området och förstärka kopplingen mellan Vårby Haga och pågående detaljplanearbete för bostadsbebyggelse i Vårby Udde.

I översiktsplan 2030 är planområdet markerat som förtätningsområde. Planen ligger i linje med kommunens mål genom att planera för sammanhållning och en genomtänkt bostadsförsörjning som kompletterar områdets befintliga bestånd. Projektet ska bidra med god arkitektur, gestaltning och attraktiva livsmiljöer.

Tidsplan

Planuppdrag Kvartal 2, 2022
Samråd Kvartal 4, 2023
Granskning Kvartal 3, 2024
Antagande Kvartal 1, 2025

Handlingar

Uppdaterad 22 mars 2023

Var informationen till din hjälp?