Vidja etapp 2 – omvandling av fritidshusområde

I Vidja, vid sjön Orlången, omvandlar vi fritidsområdet till permanentboende. Huddinge kommun bygger ut gatorna och Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vatten- och avloppssystemet.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Processen med upphandling av entreprenör är igång och vi siktar på att ha en entreprenör upphandlad till slutet av 2021/början av 2022.
  • Nu pågår projektering, det vill säga utredningar och förberedelser inför utbyggnaden, av gatorna pågår i alla tre etapperna (A-C).
  • Utbyggnaden av gator, vatten och avlopp kommer att påbörjas i etapp 2A först. Entreprenaden beräknas starta under våren 2022. Gator, vatten och avlopp inom etapp 2A beräknas vara utbyggda och klara under 2025.
  • Projekteringen av gator, vatten och avlopp för etapp BC beräknas preliminärt vara klart 2022. Då kan en entreprenör preliminärt vara på plats i etapp B-C år 2023. Gator, vatten och avlopp beräknas vara utbyggda och klara i etapp 2BC under 2027.
  • Under utbyggnaden kommer även du som bor i etapp B och C påverkas av arbetet i etapp A. Byggtrafik kommer att trafikera området och vissa vägar kan komma att stängas av tillfälligt. Den framtida entreprenören ska ta fram en plan för hur trafiken ska dirigeras under tiden. Innan byggnationen startar kommer du att bjudas in till ett informationsmöte.
  • Kommunen har tagit över drift och underhållsansvaret för Vidjavägen och kommer att fortsätta att ha det så länge utbyggnaden av Vidja etapp 2 pågår. Parallellt med det utreder kommunen framtida drift av Vidjavägen, som sker i ett separat projekt.

Etapper

Utbyggnaden görs i etapper. Först genomförs etapp 2A. Läs mer om vad som händer i de olika etapperna. 

Vad gör vi?

Vi skapar möjlighet att bo permanent i Vidja. Med start 2022 bygger kommunen ut gatunätet, fiber och tele (Skanova) och elledningar (Vattenfall) i området. Samtidigt bygger Stockholm Vatten och Avfall ut vatten- och avloppssystemet.

I samband med att gatorna rustas upp och byggs ut tar kommunen också över ansvaret för driften och underhållet av allmänna platser. Det innebär bland annat att naturområden blir allmänna och tillgängliga för fler. 

Under byggnationen kommer naturstigarna att vara tillgängliga. När gatorna har rustats upp med asfalt och belysning och gångbanor byggts blir det enklare att ta sig till naturområdena. Vi planerar också att rusta upp Ringsättrabadet. 

Varför gör vi det?

De senaste åren har Vidja fått allt fler permanentboenden. Det har ökat trycket på de enskilda vatten- och avloppssystemen som idag finns i området, vilket bland annat lett till en försämrad vattenkvalitet i Orlången. Genom att bygga ut vatten- och avloppssystemet och leda avfallsvattnet till reningsverk minskar vi miljöpåverkan och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

När ett fritidshusområde omvandlas till permanentboende behöver gatorna också rustas upp. De behöver till exempel bli bredare och klara av tyngre trafik. Genom att bygga ut gatorna ökar vi trafiksäkerheten.

Kontakta oss

Läs mer

Tidsplan

Programsamråd

Våren 2006

Reviderat programsamråd

Sommaren 2007

Plansamråd

7 maj–9 juli 2012

Utställning

14 okt–11 nov 2013

Antagande i kommunfullmäktige

Kvartal 1, 2016

Överklagan till Mark- och miljödomstolen

Juli 2016

Besked från Mark- och miljödomstolen

13 november 2017

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

30 november 2017 

Laga kraft

6 februari 2018

Utbyggnad (preliminär tidsplan)

Etapp 2A: 2022–2025

Etapp 2BC: 2023–2027 (Etapp B och C har slagits ihop)

 

Handlingar

Uppdaterad 19 november 2021

Var informationen till din hjälp?