Björnkulla – bostäder, skola, service och park

Vi tar fram ett planprogram för att utreda möjligheterna att utveckla Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.


Den blå markeringen visar området för planprogrammet.

Vad händer nu?

  • Vi arbetar med att ta fram en vision och ett förslag till planprogram för området. Arbetet förväntas pågå under hela 2018, och samråd beräknas till kvartal 1 2019.
  • Under mars 2018 genomförde vi flera dialoger för att få bra underlag till vårt arbete med att ta fram en vision för det framtida Björnkulla. Visionen kommer att ha ett starkt fokus på Björnkullas läge nära naturen. Genom dialogen ville vi få förslag på fler aspekter som skulle kunna finnas med. Dialogen skedde genom webbfrågor och workshop på plats i Björnkulla. Stort tack till dig som deltog! 

Vad gör vi?

Planprogrammet ska utreda möjligheterna att utveckla Björnkulla med nya bostäder, service, förskola, skola och verksamheter. Eftersom området gränsar till Botkyrka utreds också möjligheten för verksamheter i anslutning till den befintliga Hantverksbyn i Botkyrka kommun.

I utvecklingen av Björnkulla kommer de befintliga verksamheterna att vara en viktig del av nya Björnkulla där både boende och arbetande har en naturlig plats. Bland de befintliga hyresgästerna i området kan Södertörns friskola nämnas som särskilt viktig eftersom skolan har en lång tradition i området samt en uppskattad och mycket välfungerande verksamhet.

Projektet innebär även utbyggnad av infrastruktur inom hela programområdet. Bland annat genom en ny huvudgata i det lokala vägnätet som kopplar samman Flemingsberg med områden i Botkyrka kommun. Kopplingen till Botkyrka och till Flemingsbergsskogens naturreservat är viktiga frågor i arbetet med planprogrammet.

Vad innebär ett planprogram?

Planprogram tas ofta fram i tidiga skeden för större områden eller stadsdelar. Det fungerar som ett underlag för nästa steg i planeringen och är ett sätt att tidigt få igång en dialog kring utvecklingen. Utifrån ett beslutat planprogram kan kommunen i ett senare skede ta fram detaljplaner för området.

Tidplan

Planuppdrag 29 november 2017
Programsamråd Kvartal 1 2019
Antagande Kvartal 2 2019
Detaljplanearbete Kvartal 2 2019 - cirka kvartal 2 2021

Handlingar

Uppdaterad 5 april 2018

Var informationen till din hjälp?