Flemingsbergsdalen – kontor

Vi planerar att bygga kontor med handel i entrévåningarna på del av fastigheten Generatorn 2 med flera i Flemingsberg, korsningen Regulatorvägen–Björnkullavägen.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen var ute på samråd den 3–25 januari 2017.
  • Inkomna synpunkter kommer att sammanfattas och besvaras i en särskild samrådsredogörelse.
  • Förslaget till detaljplan arbetas om utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. När det är klart kommer detaljplanen att skickas ut på granskning och då har du chans att tycka till om förslaget igen.

Vad gör vi

Detaljplanen för Flemingsbergsdalen del 1 vann laga kraft 2014. Den gjorde det möjligt att bygga bostäder, handel och kontor på del av fastigheten Generatorn 2. Nu pågår ett arbete med en särskild detaljplan för del av Generatorn 2 som innebär vissa justeringar av den tidigare planen.

Läs mer om pågående planer och arbeten i Flemingsbergsdalen 

Tidsplan

Samråd  Kvartal 1, 2017
Granskning  Kvartal 3, 2020
Antagande Kvartal 1, 2021
Laga kraft

Cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslutet inte överklagas

Byggstart Kvartal 4, 2021

 

Uppdaterad 15 maj 2020

Var informationen till din hjälp?