Flemingsbergsdalen – planprogram

Vi planerar att utveckla Flemingsbergsdalen till en stadsdel med tusentals nya arbetstillfällen, bostäder, handel, nöjen och studieplatser inom högre utbildning. Stadsmiljön ska vara mångsidig med offentliga mötesplatser, olika typer av bostäder och byggnader för olika funktioner.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Planprogrammet godkändes i kommunfullmäktige den 20 april 2020. Nu fortsätter arbetet med att ta fram nya detaljplaner inom programområdet.

Vad gör vi?

Vi har tagit fram ett planprogram för Flemingsbergsdalen för att kunna utveckla området till en stadsdel som ska ge möjlighet till tusentals nya arbetstillfällen, bostäder, offentligt finansierad service, handel, nöjen och studieplatser inom högre utbildning.

En illustration över hur Flemingsbergsdalen kan se ut 2050. Människor på ett torg omgivet av höga hus.
En vision över hur den nya stadskärnan i Flemingsbergsdalen kan se ut. Illustration: BIG

Området ska ha en blandad bebyggelse som kan möta en omvärld i förändring. Området ska innehålla offentliga platser, mötesplatser och stråk som kopplar samman Flemingsbergsdalen med övriga Flemingsberg. Programområdet utreds för att bli en regional bytespunkt för kollektivtrafik och ett nytt stadscentrum för hela Flemingsberg med ett stort utbud av handel, kultur, nöjen, offentliga mötesplatser och grönska.

En illustration över hur Flemingsbergsdalen kan se ut 2050. Stadskärna med vägar och höga hus.
Visionsbild för Flemingsbergsdalen 2050. Illustration: BIG

Varför gör vi det?

Flemingsberg är utpekat som en regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Det innebär bland annat att området ska utvecklas och utnyttja den tillgängliga kollektivtrafiken. Det görs genom att satsa på hållbara och täta miljöer där företag väljer att etablera sig och en stadsmiljö som kännetecknas av mångsidig bebyggelse med byggnader med olika funktion, blandade typer av bostäder och en arkitektur med hög ambitionsnivå.  

I februari 2018 antog Huddinge kommun ett utvecklingsprogram för Flemingsberg, ”Flemingsberg 2050 – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm”. Utvecklingsprogrammet är framtaget tillsammans med Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting och ger en bild av hur den regionala stadskärnan Flemingsberg ska utvecklas fram till år 2050. Ett av målen i utvecklingsprogrammet är att skapa ett stadscentrum i Flemingsberg.

Vad innebär ett planprogram?

Planprogram tas ofta fram i tidiga skeden för större områden eller stadsdelar. Det fungerar som ett underlag för nästa steg i planeringen och är ett sätt att tidigt få igång en dialog kring utvecklingen. När ett planprogram har beslutats kan kommunen utifrån det ta fram detaljplaner för området. Det innebär att området planeras och byggs i etapper.

Tidsplan

Programuppdrag 13 augusti 2018
Programsamråd 21 oktober–29 november 2019
Godkännande 20 april 2020

Uppdaterad 28 april 2020

Var informationen till din hjälp?