Flemingsbergsdalen – planprogram

Vi planerar att utveckla Flemingsbergsdalen till en stadsdel med tusentals nya arbetstillfällen, bostäder, handel, nöjen och studieplatser inom högre utbildning. Stadsmiljön ska vara mångsidig med offentliga mötesplatser, olika typer av bostäder och byggnader för olika funktioner.

Vad händer nu?

Planprogrammet för Flemingsbergsdalen är på samråd den 21 oktober–29 november, vilket innebär att du kan tycka till om programförslaget. Alla handlingar hittar du längre ner på denna sida. Du kan lämna synpunkter på programförslaget senast den 29 november 2019 genom att mejla plan@huddinge.se.

Öppet hus

Torsdagen den 14 november klockan 16.00–18.00 är du välkommen på öppet hus i Novum på Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Då kan du ställa frågor till och prata med representanter från kommunen. Tolk på arabiska kommer att finnas på plats.

Vad gör vi?

Vi tar fram ett planprogram för Flemingsbergsdalen för att kunna utveckla området till en stadsdel som ska ge möjlighet till tusentals nya arbetstillfällen, bostäder, offentligt finansierad service, handel, nöjen och studieplatser inom högre utbildning.

En illustration över hur Flemingsbergsdalen kan se ut 2050. Människor på ett torg omgivet av höga hus.
En vision över hur den nya stadskärnan i Flemingsbergsdalen kan se ut. Illustration: BIG

Området ska ha en blandad bebyggelse som kan möta en omvärld i förändring. Området ska innehålla offentliga platser, mötesplatser och stråk som kopplar samman Flemingsbergsdalen med övriga Flemingsberg. Programområdet utreds för att bli en regional bytespunkt för kollektivtrafik och ett nytt stadscentrum för hela Flemingsberg med ett stort utbud av handel, kultur, nöjen, offentliga mötesplatser och grönska.

 En illustration över hur Flemingsbergsdalen kan se ut 2050. Stadskärna med vägar och höga hus.
Visionsbild för Flemingsbergsdalen 2050. Illustration: BIG

Varför gör vi det?

Flemingsberg är utpekat som en regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Det innebär bland annat att området ska utvecklas och utnyttja den tillgängliga kollektivtrafiken. Det görs genom att satsa på hållbara och täta miljöer där företag väljer att etablera sig och en stadsmiljö som kännetecknas av mångsidig bebyggelse med byggnader med olika funktion, blandade typer av bostäder och en arkitektur med hög ambitionsnivå.  

I februari 2018 antog Huddinge kommun ett utvecklingsprogram för Flemingsberg, ”Flemingsberg 2050 – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm”. Utvecklingsprogrammet är framtaget tillsammans med Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting och ger en bild av hur den regionala stadskärnan Flemingsberg ska utvecklas fram till år 2050. Ett av målen i utvecklingsprogrammet är att skapa ett stadscentrum i Flemingsberg.

Vad innebär ett planprogram?

Planprogram tas ofta fram i tidiga skeden för större områden eller stadsdelar. Det fungerar som ett underlag för nästa steg i planeringen och är ett sätt att tidigt få igång en dialog kring utvecklingen. När ett planprogram har beslutats kan kommunen utifrån det ta fram detaljplaner för området. Det innebär att området planeras och byggs i etapper.

Tyck till

Du kan ta del av handlingarna för planprogrammet under programsamrådet den 21 oktober–29 november 2019 i Huddinge servicecenter, Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Du kan lämna synpunkter skriftligen senast den 29 november. Mejla till plan@huddinge.se eller via vanlig post till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Planprogram Flemingsbergsdalen”, diarienummer KS-2018/1281 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar handläggningen.

Tidsplan

Programuppdrag 13 augusti 2018
Samråd 21 oktober–29 november 2019
Godkännande Kvartal 2, 2020

Uppdaterad 24 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?