Glömsta – omvandling av fritidshusområde, nya bostäder och förskola

Vi tar fram en detaljplan för fastigheten Glömsta 2:59 med flera. Där planerar vi att omvandla fritidshusområdet vid Lövstastigen till permanentboende och möjliggöra för cirka 75 nya bostäder och en ny förskola.

Vad händer nu?

  • Vi tar fram ett förslag på ny detaljplan. Du kan tycka till om förslaget under samrådet som planeras ske första kvartalet 2022.
  • Den 2 december 2020 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag.

Vad gör vi?

Vi planerar att omvandla fritidshusområdet vid Lövstastigen och Peter Pans väg till permanentboende.

På de obebyggda skogsfastigheterna väster om Klimatvägen och Bergavägen planerar vi för omkring 75 nya bostäder och en förskola för cirka 100 barn. Vi planerar en blandning av radhus, parhus, fristående villor och eventuellt mindre flerbostadshus med trädgårdsstaden som förebild. Vi utreder om området ska kompletteras med en allmän lekplats. 

Vatten och avlopp, vägnät och gång- och cykelbanor byggs ut till modern standard. Det innebär att befintliga fastighetsägare får ökade kostnader för vatten, avlopp och gator samtidigt som deras byggrätt utökas.

Öster om planområdet ligger Lövstadalgången med stall, beteshagar och värdefull kulturmiljö. Vi kommer att bygga på delar av skogsmarken, men dalgången lämnas orörd och vi strävar efter att kompensera de naturvärden som kan gå förlorade.

Varför gör vi det?

Glömsta har under de senaste årtiondena omvandlats från fritidshusområde till bostadsområde för permanentboende. Lövstastigen är ett av de sista omvandlingsområdena i centrala Glömsta som saknar kommunalt vatten och avlopp. När fler väljer att bo permanent i området kan miljöbelastningen öka på sjöar och vattendrag eftersom det kan finnas brister i vatten och avlopp. Därför är området prioriterat i kommunens VA-utbyggnadsprogram.

Standarden på gatorna måste förbättras för att öka trafiksäkerheten. Med fler permanentboende ökar också behovet av kommunal service som förskola, skolor och mötesplatser som exempelvis lekplatser.

Planområdet ligger i närheten av den kommande Spårväg syd där kommunen förbundit sig att planera för 18 500 bostäder fram till 2035.

Tidsplan

Planuppdrag 2 december 2020
Samråd Kvartal 1, 2022
Granskning Kvartal 1, 2023
Antagande Kvartal 4, 2023

Uppdaterad 2 december 2020

Var informationen till din hjälp?