Glömstaskolan och ombyggnation av Bergavägen

Glömsta har fått en skola för 720 elever, på fastigheten Glömsta 2:60. Ta del av en beskrivning av projektet.

Vad händer nu?

  • Glömstaskolan är klar och öppnade höstterminen 2016.
  • Nya gång- och cykelbanor har anlagts i området med nya kopplingar Bergavägen - Talldalsvägen, Bergavägen - Lilla Hagebyvägen samt Kästavägen - Sigvardsvägen. Arbetet var klart våren 2017.

Vad gör vi?

En detaljplan har tagits fram, vilken har möjliggjort uppförandet av Glömstaskolan som inrymmer 720 elever. Skolan öppnade till höstterminen 2016.

Läs detaljplanehandlingar

Tidigare fanns planer på att även uppföra en idrottshall på skoltomten, men då skolan på sikt behöver innehålla fler elever än vad som ursprungligen var tänkt har en ny detaljplan för en idrottshall tagits fram närmare Glömstavägen. Detaljplanen för idrottshallen har vunnit laga kraft och byggstart kan ske 2018.

Läs mer om projektet för idrottshallen

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Arbetena med att anlägga en ny gång- och cykelbana längs Bergavägen påbörjades under våren 2016 och färdigställdes under våren 2017. Bergavägen har fått en ny gång- och cykelbana och sedan har även  nya gång- och cykelkopplingar i området byggts ut.

Utbyggnad av allmän service

Glömstaskolan (F–9) öppnade i augusti 2016.

Uppdaterad 24 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?