Flemingsberg – nya student- och forskarbostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Grantorp 2:32 med flera, där vi planerar för cirka 600 nya student- och forskarbostäder, utbyggnad av befintligt rulltrappshus och en förskola.

Vad händer nu?

  • Den 19 maj–30 juni 2020 är detaljplanen ute på samråd. Det innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma att ändras innan det skickas ut på granskning för ytterligare en remissomgång. Det skickas sedan till kommunstyrelsen för antagande.

Skiss över de planerade student- och forskarbostäderna i Flemingsberg.
Flygvy över planområdet. Illustration: Tovatt Architects and Planners

Vad gör vi?

Detaljplanen ska möjliggöra ny bebyggelse som utvecklar campus Flemingsberg. Vi planerar för cirka 600 nya student- och forskarbostäder, en ny förskola med plats för 80–100 barn och lokaler runt det torg som skapas.

För att klara det ökade flödet av människor som reser till och från Flemingsbergs station behöver rulltrappshuset i Flemingsberg få fler hissar. Genom att utöka den befintliga byggrätten i detaljplanen så säkerställer vi att rulltrapphuset kan byggas ut med två hissar.

Skrskar- och studentbostäderna.
Skiss över de nya student- och forskarbostäderna. Illustration: Tovatt Architects and Planners

Varför gör vi det?

Flemingsberg är ett växande nav för forskning, utbildning och arbetsplatser. För att få ett levande campus är det viktigt att bostäder finns i anslutning till campusområdet. I Stockholmsområdet råder en brist på studentbostäder, men även en brist på bostäder för gästforskare i anslutning till universitets- och högskoleområden. Därför tar vi nu fram förslag till ny detaljplan.

Tyck till

Du kan ta del av handlingarna under samrådet den 19 maj–30 juni 2020 i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 30 juni 2020 genom att mejla plan@huddinge.se eller via vanlig post till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Grantorp”, diarienummer KS-2017/2667 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar handläggningen.

Tidsplan

Planuppdrag 20 juni 2018
Samråd 19 maj–30 juni 2020
Granskning Kvartal 4, 2020
Antagande och laga kraft Kvartal 2, 2021

Uppdaterad 14 maj 2020

Var informationen till din hjälp?