Gula gången – upprustning av gångstråk och torg

Gula gången är ett välbesökt gångstråk i Grantorp. Vi ska rusta upp stråket och det torg som ligger intill med bättre belysning, fler sittplatser, trevligare mötesplatser och nya planteringar.

Vad händer nu?

  • Bygget pågår och arbetsområdet är inhägnat med stängsel.

Vad gör vi?

Vi rustar upp gångstråket och torget. Stråket startar vid Flemingsbergs centrum i väster, passerar förbi kyrkan och Annerstaskolan och ansluter till Flemingsbergsparkens norra entré i öster.

I programarbetet av Gula gången, det vill säga när vi planerade hur stråket ska rustas upp, har vi tagit hänsyn till de åsikter som kom fram i den medborgardialog som hölls under våren och sommaren 2016. Då fick boende tycka till om utformningen av Gula gången och Flemingsbergsparken. Flemingsbergsparken är färdig och invigdes sommaren 2019. 

Upprustningen av Gula gången är ett samarbete mellan Huddinge kommun och Huge.

Illustration av gångstråk med träd på båda sidor.
Illustrationen visar det framtida gångstråket med en dubbelsidig allé av blommande fågelbär. Illustration: ÅF

Ritning över området. Förslag på planteringar och sittplatser visas.
Illustrationsplan som visar den föreslagna upprustningen av Gula gången och torget. Illustration: ÅF

Varför gör vi det?

Gula gången är områdets viktigaste promenadstråk och längs med stråket finns många viktiga mötesplatser. Genom bättre belysning, fler sittplatser, trevligare mötesplatser och planteringar ska stråket bidra med ökad trygghet och tillgänglighet.

Trafikstörningar under arbetet

  • Samtliga trappor mellan Gula gången och bostadshusen stängs av.
  • Gång- och cykelvägen stängs av under byggtiden så du får välja en annan väg.

  • Entréerna till bostadshusen berörs inte av inhägnaden runt byggområdet. Utryckningsfordon (polis, ambulans eller brandbilar), färdtjänst- och taxibilar kommer fram till porten som tidigare.

Tidsplan

Vi har upphandlat en entreprenör som utför arbetet. Upprustningen startade i november 2020 och beräknas vara klar hösten 2021.

Uppdaterad 15 januari 2021

Var informationen till din hjälp?