Hälsovägen – bostäder och förskolor

På Hälsovägen startar snart bygget av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att anläggas.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 4 oktober 2017 och har börjat gälla.
  • Kommunen har ansökt om förrättning hos Lantmäterimyndigheten för bildande av nya fastigheter. Vi väntar beslut under våren 2018.
  • Kommunen förbereder nu upphandling av en entreprenör som ska utföra ledningsarbeten och bygga om gator- och gångvägar inom projektet. Vi förväntar oss att entreprenören kan börja arbeta vår/sommar 2018.
  • Riksbyggen, Brabo och Huge Bostäder har tecknat ett genomförandeavtal med kommunen och kommer börja bygga bostäder inom området under 2019.

Vad gör vi?

Den nya detaljplanen gör att vi kan bygga cirka 800 nya bostäder med två förskolor och lokaler i bottenplan samt att nya gångstråk och torg skapas. Hälsovägen blir en innehållsrik stadsgata med stadsmässig karaktär genom lokaler i bottenplan och ett generöst promenadstråk. Bebyggelsen utformas med öppna kvarter mot Flemingsbergsparken, där parkens grönska samspelar med gröna gårdar och tak.

Det nya bostadsområdet utformas med höga målsättningar inom ekologisk hållbarhet. Ekologiska funktioner som idag finns på platsen ska ersättas med nya. Det kan till exempel handla om gröna tak, montering av fågelholkar och bikupor eller att förlorade träd ersätts med nya planteringar på bostadsgårdarna. Kommunen, tillsammans med byggaktörerna, gör stora insatser för att underlätta för de boende att välja hållbara transporter genom exempelvis inrättande av bil- och cykelpooler.

Riksbyggens förslag över hur bebyggelsen skulle kunna se ut, framtagen tillsammans med KOD Arkiteker. Skissen visar vyn från Hälsovägen vid korsningen med Alfred Nobels allé.

800 nya bostäder

Längs med Hälsovägen planeras för cirka 800 nya bostäder där hälften upplåts som hyresrätt och hälften som bostadsrätt. Brabo, Riksbyggen och Huge Bostäder har tecknat genomförandeavtal med kommunen för att uppföra de nya bostäderna. Bebyggelsen uppförs i varierande skala och fasadmaterial. Bottenvåningarna kommer att inrymma lokaler för restauranger, caféer och service.  

Byggstart sker under 2019 och i detta skede bedöms första inflyttning för bostäderna inom området kunna ske under 2020.

Läs mer om bostäderna på byggaktörernas webbplatser:

Riksbyggen

Brabo

Huge Bostäder

Nya förskolor

Inom projektet kommer två nya förskolor att byggas. Den ena blir en kommunal förskola för cirka 160 barn inom Huges kvarter. Den andra förskolan byggs inom Riksbyggens bostadskvarter, ger plats för cirka 60-80 barn och ska drivas i privat regi. 

Gator och park

Hälsovägen ska byggas om till en stadsgata med ett generöst gång- och cykelstråk. En ny lokalgata, nya torg och gångstråk anläggs inom området. Det befintliga gångstråket Spektrumgången byggs om till ett tryggare stråk och kommer sträcka sig mellan den nya bebyggelsen och Flemingsbergsparken.

I samband med projektet längs med Hälsovägen rustas även Flemingsbergsparken upp.

Läs mer om upprustningen av Flemingsbergsparken

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Programsamråd

1–2 kvartalet 2014

Samråd

3–4 kvartalet 2015

Granskning

28 juni-31 augusti 2016

Förnyad granskning

4-1 kvartalet 2016/2017

Antagande

12 juni 2017

Överklagad

Juni 2017

Laga kraft

4 oktober 2017

Start för anläggningsarbeten

Våren 2018

Byggstart av bostäder

2019

Handlingar

Uppdaterad 9 januari 2018

Var informationen till din hjälp?