Huddingevägen – cirkulationsplats i Flemingsberg

Vi planerar en ny överliggande cirkulationsplats och två kommunala anslutningar mot Björnkulla och Alfred Nobels allé. Projektet är en del av Flemingsberg BanaVäg etapp II.

Vad händer nu? 

  • Vägplanen var ute på en andra granskning mellan den 6 februari och 8 mars 2019 eftersom den ändrats. Ändringarna gäller bland annat förändringar av vägområdet och antalet körfält vid Flemingsbergs station.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2019. Detta efter beslut från Mark- och miljööverdomstolen om att neka prövningstillstånd.
  • Detaljplanen överklagades den 20 mars 2018. Mark- och miljödomstolen beslutade 8 november 2018 att avslå överklagandet.  Mer information finns hos Sveriges domstolar, målnummer är P 1988-18.

Vad gör vi?

Vi planerar cirkulationsplatsen över Huddingevägen för att skapa en ny anslutningsväg till de södra och centrala delarna av Flemingsberg. Dessutom skapas en gång- och cykelförbindelse mellan högskoleområdet och Björnkulla. Samtidigt som kommunen planerar för cirkulationsplatsen  planerar Trafikverket för en vägplan som även inkluderar infarten ner till Riksten och en regional gång- och cykelväg längs med Huddingevägen. 

Läs mer om trafikverkets projekt Väg 571/226 Pålamalmsvägen - Högskolan, ny väg/del av förbifart Tullinge

Aktivitet

Tidplan

Samråd

Kvartal 3-4 2015

Granskning

2 juni - 30 juni 2017

Antagande

19 februari 2018

Överklagan till Mark- och miljödomstolen

20 mars 2018 - 11 januari 2019

Laga kraft

11 januari 2019

Byggnation

2020–2022

Uppdaterad 23 april 2019

Var informationen till din hjälp?