Karolinska Universitetssjukhuset – om- och tillbyggnader

Karolinska Universitetssjukhuset byggs ut på fastigheten Medicinaren 5 med nya lokaler för bland annat en operationsavdelning med cirka 24 salar. Läs mer om projektet, utbyggnad av allmänna anläggningar och ta del av handlingar.

Vad händer nu?

  • Locum har påbörjat om- och tillbyggnationen av Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Under 2015 utfördes markarbeten på baksidan av sjukhuset inför byggnationen av en ny utbyggnad i anslutning till sidobyggnaderna B2 och B4. I den nya utbyggnaden skapas bland annat en ny operationsavdelning med cirka 4 salar. Om- och tillbyggnationen beräknas vara klar under 2019. 
  • Vissa trafikomledningar krävs under byggtiden. 

Vad gör vi?

Skiss över tillbyggnad av sjukhuset visar ett flervåningshus med gröna stråk utanför.
Locums förslag över hur en tillbyggnad av sjukhuset skulle kunna se ut. Skissen visar vyn från söder.
Fotograf - Locum/White Arkitekter

Ny- och ombyggnationerna av operation och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset är en del av en större satsning inom Landstinget. Byggnationen ingår i ”Framtidsplanen”, en omfattande utveckling av hälso- och sjukvården i Stockholms län för att möta framtidens vårdbehov. 

En detaljplan har tagits fram för att ge förutsättningar för en omfattande utbyggnad av befintlig sjukhusbyggnad, mer än den Locum nu använder. Ändamålen i den nya detaljplanen omfattar förutom sjukvård, även undervisning, forskning, utveckling och laboratorieverksamhet.

Minst 30 procent av ytan i södra delen mot Anatomivägen ska vara sjukhuspark. Anatomivägen kommer att byggas om i ett sent projektskede. 

Läs mer om ny- och ombyggnationen av Karolinska Universitetssjukhuset på Locums hemsida 

Detaljplan

Detaljplanen för del av Medicinaren 5, del II (Huddinge sjukhusområde) vann laga kraft i oktober 2014, den utgör utgångspunkt för tillbyggnationen.

Ta del av handlingarna

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Inom projektet ingår en ombyggnation av Anatomivägen i ett sent skede, det beräknas byggas av kommunen under 2020.  

Uppdaterad 11 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?