Kästa – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste en ny detaljplan upprättas i området kring Kästa.

Vad händer nu?

  • Förslaget till ny detaljplan för Grantorp 5:1 med flera skickas på samråd den 11 januari–28 februari 2021. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget. Skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se.
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet för Tvärförbindelse Södertörn.

Vad gör vi?

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar de fram en vägplan som beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser.

Gällande detaljplaner i området kring Kästa stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. Gällande detaljplaner som behöver ändras reglerar bland annat verksamheter, natur och väg på en specifik höjd. Genom att kommunen ändrar gällande detaljplaner kan Trafikverket bygga vägen.

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och Lännavägen olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Om Tvärförbindelse Södertörn på huddinge.se

Tyck till

Under samrådet den 11 januari–28 februari 2021 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Samråd" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 28 februari 2021 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Detaljplan för Grantorp 5:1 m.fl. inom kommundelarna Flemingsberg och Glömsta”, diarienummer KS-2019/1424 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Tidsplan

Samråd 11 januari–28 februari 2021
Granskning Kvartal 2, 2021
Antagande Kvartal 4, 2021
Laga kraft Kvartal 4, 2021

Tidsplanen för detaljplanen kan förändras.

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2023 och byggtiden är cirka tio år.

Om Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 11 januari 2021

Var informationen till din hjälp?