Glömsta – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för Stensättningen 5 för att göra det möjligt att bygga fler bostäder i korsningen Skålgropsvägen–Lillerudsvägen i Glömsta.

Vad händer nu?

  • Den 11 juni–28 augusti 2020 är detaljplanen ute på samråd. Det innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma att ändras innan det skickas ut på granskning för ytterligare en remissomgång. Planförslaget antas sedan av kommunstyrelsen.
  • Den 11 april 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att vi ska ta fram en ny detaljplan. 

Vad gör vi?

Vi planerar att bygga två stadslika radhus med totalt tjugotvå bostadsrätter. Lägenheterna blir 70 till 85 kvadratmeter stora.

Enligt planförslaget ska de nya byggnaderna vara småskaliga för att passa in i omgivningen. Form och material har utgått från omgivande bebyggelse och de två husen får ett ganska enkelt uttryck med stående träpanel och falsat plåttak.

 Röda hus, träd, buskar.
Visionsbild för bostäder på fastigheten Stensättningen 5 i Glömsta. Illustration: Joar Arkitektbyrå

Industribyggnaden, en brädgård, som finns på platsen i dag kommer att rivas och marken ska saneras. Området ska också få mer grönska.

När nya Spårväg syd är färdigbyggd kommer avståndet till närmaste hållplats att vara cirka 600 meter.

Även med den detaljplan som gäller nu är det tillåtet att bygga bostäder på fastigheten, men endast enbostadshus.

Vi planerar också för en ny lekplats för barn i olika åldrar, Glömsta lekplats, i närheten av planområdet.

Varför gör vi det?

Glömsta utvecklas just nu från ett fritidshusområde till ett område med fler permanentboende. Den här planen bidrar till fler bostäder och nya bostadsformer i området. I framtiden kommer Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn att skapa ännu bättre förbindelser till området och bidra till att det kan fortsätta utvecklas. 

Planen ligger också i linje med kommunens övergripande mål om fler bostäder, blandad bebyggelse och mer underlag för kollektivtrafik.

Tyck till

Du kan ta del av handlingarna under samrådet den 11 juni–28 augusti 2020 i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 28 augusti 2020 genom att mejla plan@huddinge.se eller via vanlig post till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Stensättningen 5”, diarienummer KS-2018/181 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar handläggningen.

Tidsplan

Planuppdrag 11 april 2018
Samråd

11 juni–28 augusti 2020

Granskning Kvartal 3–4, 2020
Antagande  Kvartal 1–2, 2021

Uppdaterad 15 juni 2020

Var informationen till din hjälp?