Glömsta – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för att göra fler bostäder möjliga i korsningen Skålgropsvägen/Lillerudsvägen på fastigheten Stensättningen 5.

Vad händer nu?

  • Den 11 april 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att vi ska ta fram en ny detaljplan.
  • Nu tar vi fram ett förslag på ny detaljplan, genom bland annat utredningar och avvägningar. Förslaget går sedan på samråd så att allmänheten kan lämna synpunker. 

Vad gör vi?

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stensättningen 5 är att göra det möjligt att bygga fler bostäder på fastigheten. Området ligger i ett strategiskt läge i Glömsta och vi räknar med att cirka tjugo nya bostäder ska kunna byggas. Bostäderna är tänkta att uppföras som lägenheter i en eller två radhuslängor. Bostadsformen kommer att utredas närmare när vi arbetar med detaljplanen. 

Idag används fastigheten för industri, där ligger en brädgård. Även med den detaljplan som gäller nu är det tillåtet att uppföra bostäder på fastigheten, men endast som enbostadshus.

Varför gör vi det?

Glömsta utvecklas just nu från ett fritidshusområde till ett område med fler permanentboende. Den här planen bidrar till fler bostäder och nya bostadsformer i området. I framtiden kommer Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn att skapa ännu bättre förbindelser till området och bidra till att det kan fortsätta utvecklas. 

Planen ligger också i linje med kommunens övergripande mål om fler bostäder, blandad bebyggelse och mer underlag för kollektivtrafik.

Tidsplan

Planuppdrag 11 april 2018
Samråd Kvartal 1, 2020
Granskning Kvartal 2, 2020
Antagande  Kvartal 3, 2020

Handlingar

Uppdaterad 9 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?