Visättra - ny gång- och cykelbana

Huddinge kommun bygger en ny gång- och cykelbana och Stockholm Vatten och Avfall flyttar sina VA-ledningar inom området för detaljplan del av Visättra 1:5 (Småbrukets backe).

Karta över område där cykelväg byggs
Vad gör vi?

I och med genomförandet av detaljplanen för del av Visättra 1:5 (förskola) kommer en ny gång- och cykelväg byggas som ansluter Småbrukets backe till naturreservatsområdet. Inom markerat område kommer även en ledningsflytt ske för att möjliggöra uppförandet av förskolan.

När gör vi det?

Juli 2017 – våren 2018.

Under våren 2018 kommer gång- och cykelbanan få toppbeläggning. Belysningen kommer sättas i bruk under kvartal 1 2018. Till dess är det starkt rekommenderat att inte använda gång- och cykelbanan när det är mörkt på grund av att den dåliga sikten.

Uppdaterad 10 januari 2018

Var informationen till din hjälp?