Visättra ängar – 750 lägenheter och en förskola

I Visättra ängar byggs ungefär 750 nya lägenheter. I området byggs också en förskola. Planen gäller för fastigheterna Brygghuset 1 samt del av Visättra 1:5.

Vad händer nu?

  • Bussgatan som går genom området färdigställdes 2015 och öppnade för busstrafik i början av 2016.
  • Byggnadsarbete med förskolan pågår, den beräknas öppna hösten 2018 och kommer drivas av en privat aktör.
  • Uppförande av bostadshus i området pågår och den sista etappen kommer vara redo för inflytt våren 2019.  

Vad gör vi?

Vi har tagit fram en ny detaljplan för området Visättra ängar. Området får totalt ungefär 750 nya lägenheter fördelat på studentbostäder, ungdomsbostäder, hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus.

Vy ovanifrån med fyra punkthus intill en väg.
Skiss: Arkitektbyrån Design, visualisering av 3D Nord.
3D skiss över en innergård. Bostadshus runtomkring och människor vid picknickbord, i rörelse och vid ett utegym.
Skiss: Arkitektbyrån Design, visualisering av 3D Nord.

Bostäderna är uppdelade i fyra olika områden, vissa av dem är färdigbyggda och inflyttade medan andra fortfarande är under arbete. Läs mer om detta längre ner på sidan under rubriken Utbyggnad av bostäder.

Förskola och naturlekplats

Vi har också tagit fram en ny detaljplan för en förskola på den nyligen avstyckade fastigheten Hönshuset 1. Detaljplanen heter Del av Visättra 1:5 (förskola). Förskolan ska kunna rymma 125 barn fördelat på två våningar. Den tidigare detaljplanen tillät bara en våning, därför tog vi fram en ny. Den förväntas stå klar höstterminen 2018 och kommer drivas av en privat aktör.

Vi har även byggts en naturlekplats i området. Den stod klar våren 2016.

Läs mer om naturlekplatsen

Detaljplaner

Detaljplanen för Brygghuset 1 samt del av Visättra 1:5 vann laga kraft den 21 november 2013.

Antagna planhandlingar

Detaljplanen för del av Visättra 1:5 (förskola) vann laga kraft den 22 april 2017.

Antagna planhandlingar

Utbyggnad av bostäder

I december 2012 bjöd Huddinge kommun in till anbudstävling för Visättra ängar. Tävlingen gällde uppförande av studentbostäder och vanliga bostäder i kombination.

Visättra ängar omfattar fyra delområden för bostäder som har fördelats på tre olika exploatörer - Wästbygg, SHH AB och Skanska Bo Klok. 

Kartbild över Visättra ängar visar delområde ett, två, tre och fyra.
Kartbilden visar de fyra delområdena.

Område 1

Området har färdigställts under 2016. 359 hyreslägenheter varav 250 studentlägenheter och 109 ungdomsbostäder. Byggstart ägde rum 2015 och första inflyttning skedde under 2016. Exploatör är Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

Wästbyggs webbplats

Område 2

152 ungdomslägenheter i bostadsrätt. Bygget startade under våren 2017 och inflyttning kommer ske under 2019. Exploatörer är NREP och SHH AB. 

NREP:s webbplats

Område 3

125 lägenheter i hyresrätt. Byggstart ägde rum andra kvartalet 2015 och inflyttning skedde under 2016. Exploatör är Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB

Wästbyggs webbplats

Område 4

Cirka 100 bostadsrätter i flerbostadshus, 2-vånings respektive 4-våningshus. Trähus enligt Bo Kloks koncept. Byggstart skedde sommaren 2014 och inflyttning ägde rum under 2015. Exploatör är Bo Klok Housing AB.

Bokloks webbplats

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Huddinge kommun har byggt ut allmän gata genom området. Den nya gatan heter Småbrukets backe och kopplar samman Mangårdsvägen med Kvarnängsvägen för gående, cyklister och busstrafik. Arbetena påbörjades sommaren 2014 och avslutades hösten 2015. I januari 2016 öppnades gatan för allmän trafik och busstrafik börjar trafikera sträckan.

Uppdaterad 14 juni 2019

Var informationen till din hjälp?