Visättravägen – bostäder

I slutet av Visättravägen planerar vi för bostäder på fastigheten Stallet 3.


Den mittersta blå markeringen visar detaljplanens område. Det ligger i södra Visättra och är cirka 3 hektar stort. Fastigheterna som ingår i området ägs av D. Carnegie & Co och Huddinge kommun.

 

Vad händer nu?

Just nu arbetar vi med utredningar och planhandlingar inför samråd.

Vad gör vi?

Fastighetsägaren D. Carnegie & Co vill förtäta sin fastighet Stallet 3 i Visättra med nya bostäder. På platsen finns idag 170 och de vill bygga cirka 220 nya lägenheter. Alla lägenheter planeras vara hyresrätter.

Inledningsvis är förslaget att flerbostadshus placeras i slänterna med souterrängvåningar. Dessa hus blir förslagsvis mellan tre till fem våningar höga. Ett större bostadskvarter föreslås i nordöstra delen av planområdet. Bostadskvarteret placeras på plan mark och föreslås ha mellan två till fem våningar. Byggnadernas höjder ska trappas ner mot häktet. Detta är tidiga förslag och vad som är en lämplig omfattning av den tillkommande bebyggelsen ska studeras under arbetet med detaljplanen. I planen ingick tidigare också en förskola.

Parkering

Parkering planeras i garage under de nya bostadshusen. Detaljplanen innefattar också en allmän parkeringsplats vid Visättraskolan. Det är för att vi ska kunna förbättra skolans parkeringssituation och studera parkeringsbehovet generellt i området i samband med detaljplanen.

Dialog under projektets gång

I projektet kommer vi att ha dialog med de boende i området, innan ett förslag går ut på samråd. Det vill vi göra för att ta tillvara på den kunskap och syn på området som de som bor där redan idag har. I projektet vill vi skapa ett mervärde för dem, det kan till exempel vara att skapa trevligare utemiljöer.

Tidplan

Planuppdrag 29 november 2017
Samråd Kvartal 4 2019
Granskning Kvartal 2 2020
Antagande Kvartal 4 2020
Byggstart 2021
Inflytt 2023

 

Uppdaterad 14 juni 2019

Var informationen till din hjälp?