Hedvägen – kontor och handel

Kommunen planerar för företagshus med kontor och viss handel på fastigheten Jakobslund 2:3 och en mindre del av fastigheten Jakobslund 2:1.

Kartbild med markering för att visa planens område.
Den blå markeringen visar detaljplanens område.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen är på samråd den 17 maj till och med 20 juni. Det betyder att du kan tycka till. Läs mer om hur du gör på denna sida. Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma att ändras. Det skickas sedan ut på granskning som är den sista möjligheten att lämna synpunkter.
  • Den 4 juni klockan 18.00-19.30 är du välkommen på öppet hus i den gamla matsalen på Segeltorpsskolan. Vi som jobbar med projektet finns på plats för att svara på dina frågor.

Vad gör vi?

Huddinge växer och behöver fler arbetstillfällen, särskilt i kollektivtrafiknära lägen. Därför föreslår vi nu ett företagshus för kontor och viss handel i form av tre lokaler. Förutom att skapa fler arbetsplatser innebär förslaget till detaljplaner också minskat buller för närboende, eftersom byggnaden ger ett bättre bullerskydd än skogspartiet som finns där idag.

Byggnad

Byggnaden kommer att vara två och en halv våningar hög och ha sluttande tak mot Hedvägen för att bidra till ett mer småskaligt intryck. Mot Häradsvägen ska byggnaden utformas representativt eftersom det är en entré från Stockholm/Fruängen). Byggnaden kommer ha stomme och fasad i trä samt vegetationsklätt tak.

Vy från Hedvägen. Perspektivbild: Roupe Zotterman.
Vy ovanifrån. Perspektivbild: Roupe Zotterman.
Vy från Häradsvägen. Perspektivbild: Roupe Zotterman.

Trafik och miljö

Trafiken till lokalerna kommer att styras genom att infarten till lokalerna anläggs tidigt på Hedvägen, för att fordonen inte ska köra långt in på Hedvägen. Lastning och leverans kommer ske inom fastigheten. Förslaget bidrar till en bättre ljudmiljö för boende i området eftersom byggnaden skyddar mot trafikbuller från Häradsvägen.

I den östra delen av planområdet finns en gångstig som föreslås bli en tryggare och mer tillgänglig passage från bostäderna till gång- och cykelvägen och busshållplatsen. Befintlig vegetation inom planområdet är inte utpekad att ha höga naturvärden. Området utsätts för buller från trafiken på Häradsvägen, vilket minskar värdet för rekreation. Längs med Hedvägen ska träd återplanteras.

Parkering

Parkering kommer i huvudsak ske i garage under byggnaden men det kommer finnas några platser för besöksparkering i markplan.

Tyck till

Detaljplanen är på samråd den 17 maj till och med 20 juni. Det betyder att du kan tycka till. Vi behöver dina synpunkter skriftligen, antingen via e-post till plan@huddinge.se eller via brev till

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Öppet hus

Den 4 juni klockan 18.00-19.30 är du välkommen på öppet hus i den gamla matsalen på Segeltorpsskolan. Vi som jobbar med projektet finns på plats för att svara på dina frågor.

Tidplan

Programsamråd 11 januari-1 mars 2010
Planuppdrag 30 mars 2016
Samråd Andra kvartalet 2018
Granskning Fjärde kvartalet 2018
Antagande Andra kvartalet 2019
Byggstart Årsskiftet 2019-2020

Uppdaterad 21 maj 2018

Var informationen till din hjälp?