Hedvägen – kontor och handel

Kommunen planerar för företagshus med kontor och viss handel på fastigheten Jakobslund 2:3 och en mindre del av fastigheten Jakobslund 2:1.

Kartbild med markering för att visa planens område.
Den blå markeringen visar detaljplanens område.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen var på samråd mellan den 17 maj till och med 20 juni 2018. Den 4 juni klockan 18.00-19.30 fanns möjlighet att delta på öppet hus i Segeltorpsskolan.
  • Just nu arbetar vi med att gå igenom och sammanställa inkomna synpunkter inför granskning.

Vad gör vi?

Huddinge växer och behöver fler arbetstillfällen, särskilt i kollektivtrafiknära lägen. Därför föreslår vi nu ett företagshus för kontor och viss handel i form av tre lokaler. Förutom att skapa fler arbetsplatser innebär förslaget till detaljplaner också minskat buller för närboende, eftersom byggnaden ger ett bättre bullerskydd än skogspartiet som finns där idag.

Byggnad

Byggnaden kommer att vara två och en halv våningar hög och ha sluttande tak mot Hedvägen för att bidra till ett mer småskaligt intryck. Mot Häradsvägen ska byggnaden utformas representativt eftersom det är en entré från Stockholm/Fruängen). Byggnaden kommer ha stomme och fasad i trä samt vegetationsklätt tak.

Vy från Hedvägen. Perspektivbild: Roupe Zotterman.
Vy ovanifrån. Perspektivbild: Roupe Zotterman.
Vy från Häradsvägen. Perspektivbild: Roupe Zotterman.

Trafik och miljö

Trafiken till lokalerna kommer att styras genom att infarten till lokalerna anläggs tidigt på Hedvägen, för att fordonen inte ska köra långt in på Hedvägen. Lastning och leverans kommer ske inom fastigheten. Förslaget bidrar till en bättre ljudmiljö för boende i området eftersom byggnaden skyddar mot trafikbuller från Häradsvägen.

I den östra delen av planområdet finns en gångstig som föreslås bli en tryggare och mer tillgänglig passage från bostäderna till gång- och cykelvägen och busshållplatsen. Befintlig vegetation inom planområdet är inte utpekad att ha höga naturvärden. Området utsätts för buller från trafiken på Häradsvägen, vilket minskar värdet för rekreation. Längs med Hedvägen ska träd återplanteras.

Parkering

Parkering kommer i huvudsak ske i garage under byggnaden men det kommer finnas några platser för besöksparkering i markplan.

Tidplan

Programsamråd 11 januari-1 mars 2010
Planuppdrag 30 mars 2016
Samråd Andra kvartalet 2018
Granskning Fjärde kvartalet 2018
Antagande Andra kvartalet 2019
Byggstart Årsskiftet 2019-2020

Uppdaterad 19 september 2018

Var informationen till din hjälp?