Kråkvik – bostäder och förskola

En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra en ny förskola och nya bostäder. Den nya detaljplanen för fastigheten Gulsparven 4 med flera har börjat gälla.

Vad händer nu? 

Detaljplanen vann laga kraft den 26 maj 2015 och har därmed börjat gälla. Fastighetsägare kan ansöka om bygglov i enlighet med detaljplanen hos bygglovsavdelningen.

  • Kommunen har bildat en ny fastighet för förskoleändamål och diskussioner förs med en privat aktör för att etablera en förskola på platsen.

  • Byggherren JM AB har tecknat ett genomförandeavtal med kommunen och utbyggnaden av bostadsmarken inom planområdet pågår.

  • Huddinge kommun rustar upp vägarna samt förser dem med gångbanor i samband med exploateringen av kvarteret i Gulsparven 4 med flera. Vägar som ingår är Orrvägen, Tjädervägen, Ejdervägen, Skatvägen och Gökvägen.

Vad gör vi?

En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra en ny förskola och nya bostäder.

Bebyggelsen föreslås uppföras av tre olika hustyper: kedjehus, radhus och flerbostadshus för att skapa dynamik inom området. Den blandade bebyggelsen med såväl flerbostadshus som gruppbyggda småhus är tänkt att innehålla cirka 80 bostäder. Därutöver ingår fastigheterna Gulsparven 2 och 3 samt en förskola.

Förskolan kommer att uppföras på platsen där scouterna tidigare hyrde mark av kommunen och bostäderna på den nedlagda idrottsanläggningen.

Skiss med idé för kedjehusen.
Idéperspektiv för kedjehus.
Fotograf - Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Småhusen består av kedjehus och radhus och uppförs i två våningar för att smälta in i befintlig villabebyggelse. Husens högsta byggnadshöjd är 6,5 meter. Kedjehusen har sin parkering på egna tomten, och radhusen har samfällda parkeringsplatser med möjlighet till carport. Infarten är från Tjädervägen. 

Skiss med idéperspektiv för flerbostadshus.
Idéperspektiv för flerbostadshus.
Fotograf - Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Mot norr placeras tre punkthus som får stöd av den kuperade terrängen och den befintliga vegetationen. Här ligger husen i park, där endast bottenvåningens uteplatser får tydlig inramning. Husen är saxat placerade i nord-sydlig riktning. Terrängen sluttar cirka en våning mot söder. Här möter suterrängvåningen ängen, med sina bevarade ekar. Husens placering och utformning ska ske med hänsyn till befintlig terrängen och vegetationen.

Läs mer om bostadsbyggnationen av flerbostadshusen på Seniorgårdens webbplats

Läs mer om bostadsbyggnationen av radhus/kedjehus på JM:s webbplats 

Gatukostnader

Kommunen har via avtal med exploatören säkrat att exploatören kommer att bekosta delar av anläggandet och förbättringarna av gator och andra allmänna platser inom detaljplaneområdet. 

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Parallellt med uppförandet av bostadsbyggnationen och den nya förskolan ska Stockholm Vatten och Avfall upprusta vattenledningarna och upprustning av omkringliggande gatunät och trottoarer/gångbanor ska ske av Huddinge kommun.

Projektering

En entreprenör är upphandlad som utför arbetet med gatorna och VA-ledningar inom Gulsparven. Arbetena pågår och beräknas vara klara till våren 2017.

Trafikstörningar under arbetet

Under utbyggnadstiden kommer trafiken i området att öka och framkomligheten kan i tidvis vara begränsad under ombyggnationerna av gator med mera.

Nya vägnamn

En ny väg kommer att byggas inom området som har fått namnet Ringtrastvägen.

Uppdaterad 14 juni 2019

Var informationen till din hjälp?