Kungens kurva – ny huvudgata och torg

Söder om fastigheten Kurvan 2 i Kungens kurva kommer en ny huvudgata med namnet Ingvar Kamprads allé att byggas och dagvattendammar anläggas. Inom fastigheten Kurvan 2 ska Kungens kurva shoppingcenter byggas ut.

Vad händer nu?

  • Stockholm Vattens arbeten med omläggning av ledningar längs Dialoggatan pågår nu. Det är ett förberedande arbete inför byggnationen av den nya huvudgatan och utbyggnaden av Kungens kurva shoppingcenter. Ledningsarbetet beräknas pågå i cirka ett år.
  • Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall har genomfört markförstärkningar inom etapp 1 inför byggnationen av Ingvar Kamprads allé.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2017.

Vad gör vi?

Huddinge kommun ska bygga en ny huvudgata, med namnet Ingvar Kamprads allé, och ett mindre torg. Stockholm Vatten och Avfall lägger ledningar och anlägger fyra dagvattendammar. Ikea Centers Stockholm AB ska bygga ut Kungens kurva shoppingcenter.

Gator, torg, vatten och avlopp

Tangentvägen kommer att byggas om och förlängas till Dialoggatan. Det blir en huvudgata, med gång- och cykelvägar, som kommer att få det nya namnet Ingvar Kamprads allé och som ska bidra till en ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Längs med gatan ska träd planteras.

I korsningen Dialoggatan och nya Ingvar Kamprads allé ska det byggas ett mindre torg.

Längs med Ingvar Kamprads allé kommer Stockholm Vatten och Avfall att anlägga dagvattendammar och vatten- och avloppsledningar.

Utbyggnad av Kungens kurva shoppingcenter

Ikea Centers Stockholm AB planerar att bygga ut Kungens kurva shoppingcenter över markparkeringen väster om det befintliga shoppingcentret. Detaljplanen medger 79 500 BTA handel.

Trafikstörningar under arbetet

Under byggnationen kommer trafiken i området att påverkas, främst under vissa tider så som kvällar och helger. När Stockholm Vatten och Avfall lägger ledningar leds vägar om. Från och med den 13 september 2019 gäller:

  • En del av Modulvägen leds om över Ikeas parkering.
  • Två körfält på Dialoggatan stängs av, ett körfält i vardera riktningen är öppet.

Arbetet längs Dialoggatan kommer att pågå i cirka ett och ett halvt år.

Kungens kurva - omledning bil (2).png

Ändrade busshållplatser

Tangentvägen - buss1.png

Gång- och cykelväg

Kungens kurva - omledning cykel.png

Tidsplan

Arbetet beräknas pågå under 4 år (med start hösten 2019). Tidsplanen är preliminär.

Uppdaterad 7 maj 2020

Var informationen till din hjälp?