Kungens kurva – 4 200 nya bostäder

Vi planerar för en ny stadsdel med 4 200 lägenheter och service vid Skandinaviens största handelsplats. Planen gäller fastigheten Diametern 2 med flera.

Vad händer nu?

Den 13 februari 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om intentionsavtalet för den nya stadsdelen, det innebär startskottet för planprogrammet. Nu arbetar vi med att ta fram förslag till planprogram och genomför olika utredningar.

Karta över Diametern 2 med flera

Vad gör vi?

Vi vill utveckla Kungens kurva till att bli både en handelsplats och en spännande plats att bo på, dessutom med Gömmarens naturreservat inpå knuten. En tidig bedömning är att 10 000 personer kan flytta in i cirka 4 200 lägenheter från och med 2021.

Programområdet ligger centralt i Kungens kurvas handelsområde. I norr avgränsas området av planområdet för den nya Tangentvägen, i öster av handelsfastigheter på Vinkeln 10 och 2 och i väster av Dialoggatan. I söder gränsar programområdet till Kungens kurvaleden och Gömmarens naturreservat. Programområdets sammanlagda yta är cirka 15 hektar. KF fastigheter äger delar av marken och kommunen äger resten. Därför har vi tecknat ett intentionsavtal med KF fastigheter. Det förtydligar vilka ramar vi tillsammans kan planera inom.

Bostäder

De cirka 4 200 bostäderna planeras som flerbostadshus. Bebyggelsen kommer att ha kvartersform med innergårdar. Torg och parker, men även Gömmarens naturreservat, kommer utgöra komplement till gårdarna för de boendes rekreation.

Det finns ingen möjlighet att ställa sig i kö till bostäderna i dagsläget.

Service och skolor

Den nya stadsdelen kommer att behöva olika former av service och ett flertal förskolor. En del av vårt arbete med programmet är att hitta förslag på ytor för dem. En grundskola ingår också i programmet. Vi kommer att utreda behovet av antalet skolplatser under programarbetet.

Parkering

Vi planerar för underjordiska garage eller underbyggda innergårdar för att skapa platser för boendeparkering. Gatuparkering kommer enbart vara till för besökande.

Natur och park

Kopplingen till Gömmarens naturreservat blir viktig för invånarnas möjligheter till rekreation. Hela områdets behov av tillgänglighet till friytor kräver en genomarbetad parkstruktur i programförslaget. Vi kommer också att ta fram en dagvattenutredning för att ta reda på hur dagvattnet tas omhand på bästa sätt.

Tidplan

Program- och utredningsarbete 2017- kvartal 1 2018
Programsamråd Kvartal 2 2018
Beslut om antagande av program Preliminärt kvartal 3 2018

Uppdaterad 14 februari 2018

Var informationen till din hjälp?