Kungens kurva – cirka 1 250 bostäder

Mitt i Kungens kurva planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och park. Den första detaljplanen omfattar fastigheterna Diametern 6, delar av Diametern 3–5 och delar av Kolartorp 1:1.

Vad händer nu?

  • Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag för den första etappen av den nya stadsdelen den 29 januari 2020.

Illustration som visar ett förslag till bebyggelse, torg och gator i den första etappen av utbyggnaden av den nya stadsdelen i Kungens kurva.
Förslag på hur den första etappen av stadsdelen i Kungens kurva kan komma att utformas. Detaljplanens område ligger innanför den röda linjen. Illustration: ÅWL Arkitekter

Vad gör vi?

Vi vill utveckla Kungens kurva till att bli både en handelsplats och en spännande plats att bo på. Planprogrammet för Diametern 2 visar hur Kungens kurva kan kompletteras med en ny, tät stadsdel med både kommunal och kommersiell service och cirka 3 500 bostäder. Eftersom projektet och området är så omfattande delas det upp i tre detaljplaner.  

I området för den första detaljplanen planerar vi tre förskolor, en skola, delar av stadsdelsparken, en pocketpark, ett vård- och omsorgsboende och 1 250 bostäder.

Enligt förslaget blir bebyggelsen hög och tät med slutna kvarter. Parkeringsplatser kommer att finnas i underjordiska garage.

Eftersom planförslaget kan leda till betydande miljöpåverkan kommer vi att göra en miljökonsekvensbeskrivning.

Varför gör vi det?

Kungens kurva är, tillsammans med Skärholmen, utpekat som en regional stadskärna i RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). Det är ett område med stor potential och i och med att kollektivtrafiken till och från området förbättras så kan hela Kungens kurva utvecklas.

Tidsplan

Planuppdrag 29 januari 2020
Samråd Kvartal 2, 2021
Granskning Kvartal 3, 2022
Antagande  Kvartal 3, 2022
Laga kraft Kvartal 3, 2022

Uppdaterad 7 april 2021

Var informationen till din hjälp?