Långsjöskolan – ny skolbyggnad

Vid Lövsångarvägen i Segeltorp, intill Gömmarens naturreservat, ska vi bygga en ny kommunal skola för 360 elever i förskoleklass upp till årskurs 3. Skolan ska preliminärt vara inflyttningsklar 2022.

Vad händer nu?

  • Antagandet av detaljplanen överklagades av närboende i maj 2019 till Mark- och miljööverdomstolen. Vi har fått besked att Mark- och miljööverdomstolen inte tar upp ärendet. I och med beslutet har detaljplanen vunnit laga kraft och börjar att gälla.

  • Huddinge Samhällsfastigheter har satt upp fågel- och fladdermusholkar för att kompensera en del av de naturvärden som försvinner när skolan byggs.

  • Huddinge kommun ska riva ett hus vid korsningen Häradsvägen–Rödhakevägen där skolans parkerings- och avlämningsplats ska byggas. Preliminärt hösten 2019.

  • Huddinge Samhällsfastigheter ska bygga en groddamm, ett grodhotell och en damm för dagvattnet från den nya skoltomten. Preliminärt hösten 2019.

  • Huddinge Samhällsfastigheter som ska bygga skolan planerar att börja bygga på skoltomten under vintern 2019/2020. Skolan ska preliminärt vara inflyttningsklar höstterminen 2022.

  • Huddinge kommun ska bygga ut en gångväg vid Ålyckevägen. Preliminärt våren 2020.
  • Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, renoverar och lägger nya avloppsledningar utmed och i närheten av gång- och cykelvägen (Ålyckestigen) mellan Lövsångarvägen och Ålyckevägen. Ålyckestigen kommer att vara avstängd under stora delar av arbetet. Arbetet startar vecka 37 och pågår hela 2019.

Karta över åtgärderna

Vad gör vi?

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Långsjöskolan med plats för cirka 360 elever. Skoltomten ligger intill Gömmarens naturreservat och i anslutning till skoltomten kommer bland annat ett ”grodhotell” att anläggas för att bevara naturvärden i området.

Skiss över ny skolbyggnad med skolgård och cykelställ i förgrunden.
Illustration (Tyréns) som visar hur skolan kan komma att se ut.

För att undvika en stor trafikökning i området iordningsställs en parkerings- och avlämningsplats i anslutning till Häradsvägen. Kommunen kommer att anlägga gångbana längs Ålyckevägen för att skapa en trafiksäker skolväg.

Läs mer på Huddinge Samhällsfastigheters webbplats

Tidsplan

Samråd 13 december 2016–31 januari 2017
Granskning 2 juni–16 juli 2017
Antagande i kommunfullmäktige 11 december 2017
Överklagan 9 januari 2018
Besked från mark- och miljödomstolen om första överklagandet 23 april 2018
Överklagan (det andra) skickas till mark- och miljödomstolen 25 april 2018
Besked från mark- och miljödomstolen om att andra överklagandet avvisades 25 april 2019
Antagandet av detaljplanen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen Maj 2019
Laga kraft 26 juni 2019
Besked från Mark- och miljööverdomstolen om att de inte tar upp ärendet 28 juni 2019
Beräknad byggstart Preliminärt hösten 2019
Ny skola inflyttningsklar Preliminärt hösten 2022

Handlingar

Uppdaterad 4 september 2019

Var informationen till din hjälp?