Långsjöskolan – ny skolbyggnad

På tomten Kråkvik 2:2 i Segeltorp planerar vi för en skola för 360 elever i förkoleklass upp till årskurs 3.

Kartbild med markering av detaljplaneområdet.Vad händer nu?

  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017.
  • Antagandet av detaljplanen har blivit överklagat vilket innebär en försening för projektet. Ärendet kommer att hanteras i Mark- och miljödomstolen. Handläggningstiden uppskattas normalt till cirka 6-7 månader.

Vad gör vi?

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Långsjöskolan med plats för cirka 360 elever. Skoltomten ligger intill Gömmarens naturreservat och i anslutning till skoltomten kommer bland annat en dagvattendamm med ett ”grodhotell” att anläggas för att bevara naturvärden i området.

Skiss över ny skolbyggnad med skolgård och cykelställ i förgrunden.
Illustration (Tyréns) som visar hur skolan kan komma att se ut.

För att undvika en stor trafikökning i området iordningsställs en avlämningsplats i anslutning till Häradsvägen. Kommunen kommer att anlägga gångbana längs Hagvägen och Ålyckevägen för att skapa en trafiksäker skolväg.

Skolan kommer att byggas av Huddinge Samhällsfastigheter.

Tidplan

Samråd 13 december 2016 - 31 januari 2017
Granskning 2 juni - 16 juli 2017
Antagande i kommunfullmäktige 11 december 2017
Överklagan 9 januari 2018
Beräknad byggstart Cirka 2019
Beräknad verksamhetsstart Cirka 2021/2022

Handlingar

Sandra Tiidus

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Telefon: 08-535 313 90

E-post: sandra.tiidus@huddinge.se

Uppdaterad 23 januari 2018

Var informationen till din hjälp?