Långsjöskolan – ny skolbyggnad

På tomten Kråkvik 2:2 i Segeltorp planerar vi att bygga en skola för 360 elever i förkoleklass upp till årskurs 3.

Vad händer nu?

  • Antagandet av detaljplanen överklagades av närboende i maj 2019 till Mark- och miljööverdomstolen. Vi väntar besked från Mark- och miljööverdomstolen om de tar upp ärendet. Preliminärt kommer beskedet under sommaren 2019.
  • Om Mark- och miljööverdomstolen tar upp ärendet kommer tidsplanen att förskjutas. Om domstolen inte tar upp ärendet kommer detaljplanen att vinna laga kraft och börja gälla.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017.

Vad gör vi?

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Långsjöskolan med plats för cirka 360 elever. Skoltomten ligger intill Gömmarens naturreservat och i anslutning till skoltomten kommer bland annat en dagvattendamm med ett ”grodhotell” att anläggas för att bevara naturvärden i området.

Skiss över ny skolbyggnad med skolgård och cykelställ i förgrunden.
Illustration (Tyréns) som visar hur skolan kan komma att se ut.

För att undvika en stor trafikökning i området iordningsställs en avlämningsplats i anslutning till Häradsvägen. Kommunen kommer att anlägga gångbana längs Hagvägen och Ålyckevägen för att skapa en trafiksäker skolväg.

Skolan kommer att byggas av Huddinge Samhällsfastigheter.

Tidsplan

Samråd 13 december 2016–31 januari 2017
Granskning 2 juni–16 juli 2017
Antagande i kommunfullmäktige 11 december 2017
Överklagan 9 januari 2018
Besked från mark- och miljödomstolen gällande första överklagandet 23 april 2018
Överklagan (det andra) skickas till mark- och miljödomstolen 25 april 2018
Besked från mark- och miljödomstolen om att andra överklagandet avvisades 25 april 2019
Antagandet av detaljplanen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen Maj 2019
Besked från Mark- och miljööverdomstolen om de tar upp ärendet Sommaren 2019
Beräknad byggstart Preliminärt hösten 2019
Beräknad verksamhetsstart Preliminärt 2022

Handlingar

Uppdaterad 18 juni 2019

Var informationen till din hjälp?