Långsjöskolan – ny skolbyggnad

På tomten Kråkvik 2:2 i Segeltorp planerar vi att bygga en skola för 360 elever i förkoleklass upp till årskurs 3.

Vad händer nu?

  • Antagandet av detaljplanen överklagades av närboende i maj 2019 till Mark- och miljööverdomstolen. Vi har fått besked att Mark- och miljööverdomstolen inte tar upp ärendet. I och med beslutet har detaljplanen vunnit laga kraft och börjar att gälla.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017.

Vad gör vi?

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Långsjöskolan med plats för cirka 360 elever. Skoltomten ligger intill Gömmarens naturreservat och i anslutning till skoltomten kommer bland annat ett ”grodhotell” att anläggas för att bevara naturvärden i området.

Skiss över ny skolbyggnad med skolgård och cykelställ i förgrunden.
Illustration (Tyréns) som visar hur skolan kan komma att se ut.

För att undvika en stor trafikökning i området iordningsställs en avlämningsplats i anslutning till Häradsvägen. Kommunen kommer att anlägga gångbana längs Hagvägen och Ålyckevägen för att skapa en trafiksäker skolväg.

Skolan kommer att byggas av Huddinge Samhällsfastigheter.

Tidsplan

Samråd 13 december 2016–31 januari 2017
Granskning 2 juni–16 juli 2017
Antagande i kommunfullmäktige 11 december 2017
Överklagan 9 januari 2018
Besked från Mark- och miljödomstolen om första överklagandet 23 april 2018
Överklagan (det andra) skickas till Mark- och miljödomstolen 25 april 2018
Besked från Mark- och miljödomstolen om att andra överklagandet avvisades 25 april 2019
Antagandet av detaljplanen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen Maj 2019
Laga kraft 26 juni 2019
Besked från Mark- och miljööverdomstolen om att de inte tar upp ärendet 28 juni 2019
Beräknad byggstart Preliminärt hösten 2019
Ny skola inflyttningsklar Preliminärt hösten 2022

Handlingar

Uppdaterad 30 juli 2019

Var informationen till din hjälp?