Långsjöskolan – ny skolbyggnad

På tomten Kråkvik 2:2 i Segeltorp planerar vi att bygga en skola för 360 elever i förkoleklass upp till årskurs 3.

Kartbild med markering av detaljplaneområdet.Vad händer nu?

  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017.
  • Antagandet av detaljplanen överklagades i januari 2018 till mark- och miljödomstolen.

  • Mark- och miljödomstolen meddelade den 23 april 2018 att de avslog överklagan från en av sakägarna. I samband med domen kunde vi konstatera att det andra överklagandet saknades i domen och att kommunen inte skickat det till domstolen i januari.

  • Den 25 april skickade vi in det andra överklagandet till mark- och miljödomstolen. Om överklagan avslås och detaljplanen vinner laga kraft räknar vi med cirka ett halvårs försening av byggstart jämfört med den tidigare tidplanen. I väntan på besked förbereds bygglovsansökan och upphandling för att arbetet snabbt ska kunna starta om överklagan avslås och planen vinner laga kraft. 

  • Mark- och miljödomstolens beslut för respektive överklagande kan överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen.

  • Vi kommer att skicka ut information om vad som hänt till sakägare inom detaljplanens område samt till de övriga som överklagat.

Vad gör vi?

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Långsjöskolan med plats för cirka 360 elever. Skoltomten ligger intill Gömmarens naturreservat och i anslutning till skoltomten kommer bland annat en dagvattendamm med ett ”grodhotell” att anläggas för att bevara naturvärden i området.

Skiss över ny skolbyggnad med skolgård och cykelställ i förgrunden.
Illustration (Tyréns) som visar hur skolan kan komma att se ut.

För att undvika en stor trafikökning i området iordningsställs en avlämningsplats i anslutning till Häradsvägen. Kommunen kommer att anlägga gångbana längs Hagvägen och Ålyckevägen för att skapa en trafiksäker skolväg.

Skolan kommer att byggas av Huddinge Samhällsfastigheter.

Tidplan

Samråd 13 december 2016 - 31 januari 2017
Granskning 2 juni - 16 juli 2017
Antagande i kommunfullmäktige 11 december 2017
Överklagan 9 januari 2018
Besked från mark- och miljödomstolen gällande första överklagandet 23 april 2018
Överklagan (det andra)  skickas till mark- och miljödomstolen 25 april 2018
Besked från mark- och miljödomstolen gällande andra överklagandet Preliminärt cirka sex månader efter inskickad överklagan
Beräknad byggstart Cirka 2019
Beräknad verksamhetsstart Cirka 2021/2022

Handlingar

Sandra Tiidus

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Telefon: 08-535 313 90

E-post: sandra.tiidus@huddinge.se

Uppdaterad 3 maj 2018

Var informationen till din hjälp?