Utsäljeskolan – ombyggnation

Planen för Utsäljeskolan har fått förnyat planuppdrag och var på samråd sommaren 2017. Läs mer om projektet, handlingar och tidplan.


Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för Utsäljeskolan var på samråd fram till den 6 juli 2017. 
  • Nu arbetar vi med de synpunkter som kommit in under samrådet och med att ta fram ett omarbetat förslag på detaljplan inför granskning. 

Vad gör vi?

Behovet av skolplatser i Huddinge är stort. Syftet med planläggningen av Utsäljeskolan 2 och del av Utsälje 1:101 är att möjliggöra ny-, om- eller tillbyggnad av Utsäljeskolan för ytterligare cirka 300 elever, idrottshall och specialsalar.

Skolan utökas till en skola med tre parallellklasser i årskurs F-9 och en grundsärskola. Med en utbyggnad utökas skolans kapacitet från cirka 600 till 900 elever.

En ny-, om-, eller tillbyggnad av skolan skulle förslagsvis ske inom befintligt område för skolan eller markområdet söder om skolan, för att kunna behålla bollplanen. Bollplanen ligger i Utsäljeparken, ett område som är utpekat som viktigt i Översiktsplanen 2030 och beskrivs i Huddinges parkprogram.

Bollplanen föreslås finnas kvar som aktivitetsyta, dock inom skolgårdsytan, och kan på så vis användas av allmänheten efter skoltid. Övrig parkyta inom planområdet föreslås som parkmark i detaljplanen. Skolområdet ansluts till befintligt gatustrukturnät med in- och utfarter från söder och öster.

Preliminär tidsplan

Aktivitet

När

Samråd 23 maj - 6 juli 2017
Granskning Kvartal 4 2018
Antagande Kvartal 2 2019
Laga kraft, tidigast Kvartal 2-3 2019
Beräknad byggnation 2020-2023
Beräknad inflyttning 2022-2023

Uppdaterad 27 november 2018

Var informationen till din hjälp?