Utsäljeskolan – nybyggnation

Planen för Utsäljeskolan har fått förnyat planuppdrag och var på samråd sommaren 2017.

Vad händer nu?

  • Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta detaljplanen den 10 juni 2019.
  • Mellan den 17 januari och 7 februari 2019 var den omarbetade detaljplanen för Utsäljeskolan ute på granskning. Då hade du en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan det går till politikerna för beslut om antagande. 
  • Detaljplanen för Utsäljeskolan var på samråd fram till den 6 juli 2017.

Vad gör vi?

Behovet av skolplatser i Huddinge är stort. Syftet med planläggningen av Utsäljeskolan 2 och del av Utsälje 1:101 är att möjliggöra en nybyggnation och utökning av Utsäljeskolan så att skolan kan rymma elever från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskola, idrottshall och specialsalar. Idag har Utsäljeskolan cirka 600 elever och med en utbyggnad kan skolan rymma 940 elever.

En nybyggnation och utökning av Utsäljeskolan sker förslagsvis inom befintligt område för skolan eller markområdet söder om skolan, för att kunna behålla bollplanen. Bollplanen ligger i Utsäljeparken, ett område som är utpekat som viktigt i Översiktsplanen 2030 och beskrivs i Huddinges parkprogram.

Bollplanen föreslås finnas kvar som aktivitetsyta, dock inom skolgårdsytan, och kan på så vis användas av allmänheten efter skoltid. Övrig parkyta inom planområdet föreslås som parkmark i detaljplanen. Skolområdet ansluts till befintligt gatustrukturnät med in- och utfarter från söder och öster.

Preliminär tidsplan

Aktivitet

När

Samråd 23 maj–6 juli 2017
Granskning 17 januari–7 februari 2019
Antagande 10 juni 2019
Laga kraft, tidigast Kvartal 2–3 2019
Beräknad byggnation 2020–2023
Beräknad inflyttning 2022–2023

 

Uppdaterad 14 juni 2019

Var informationen till din hjälp?