Utsäljeskolan – nybyggnation

Detaljplanen för Utsäljeskolan har vunnit laga kraft. Utsäljeskolan ska rivas och en ny skola för cirka 940 elever ska byggas från förskoleklass till årskurs 9. Rivningen beräknas kunna påbörjas sommaren 2021. Den nya skolan ska preliminärt vara inflyttningsklar 2024.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagan. Mark- och miljödomstolens dom överklagades senare till Mark- och miljööverdomstolen som den 3 september 2020 fastställde mark- och miljödomstolens dom. Detaljplanen har därmed den 3 september 2020 vunnit laga kraft.
  • Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att Utsäljeskolans verksamhet under byggtiden ska flytta till tillfälliga paviljonger som placeras på Källbrinks idrottsplats.
  • Projekten med nybyggnationen av skolan och flytten till de tillfälliga lokalerna löper parallellt.
  • Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta detaljplanen den 10 juni 2019. 

Vad gör vi?

Behovet av skolplatser i Huddinge är stort. Syftet med planläggningen av Utsäljeskolan 2 och del av Utsälje 1:101 är att möjliggöra en nybyggnation och utökning av Utsäljeskolan så att skolan kan rymma elever från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskola, idrottshall och specialsalar. I dag har Utsäljeskolan cirka 600 elever och med en utbyggnad kan skolan rymma 940 elever.

En nybyggnation och utökning av Utsäljeskolan sker förslagsvis inom befintligt område för skolan eller markområdet söder om skolan, för att kunna behålla bollplanen. Bollplanen ligger i Utsäljeparken, ett område som är utpekat som viktigt i Översiktsplanen 2030 och beskrivs i Huddinges parkprogram.

Bollplanen föreslås finnas kvar som aktivitetsyta, dock inom skolgårdsytan, och kan på så vis användas av allmänheten efter skoltid. Övrig parkyta inom planområdet föreslås som parkmark i detaljplanen. Skolområdet ansluts till befintligt gatustrukturnät med in- och utfarter från söder och öster.

Vi förbereder upphandlingen av paviljongerna, bygglov och utreder markförhållanden på Källbrinks IP.

Preliminär tidsplan

Samråd 23 maj–6 juli 2017
Granskning 17 januari–7 februari 2019
Antagande 10 juni 2019
Överklagan 1 juli 2019
Laga kraft 3 september 2020
Beräknad byggnation 2021–2024
Beräknad inflyttning 2024

 

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 10 september 2020

Var informationen till din hjälp?