Sjödalsvägen/Apelvägen – förskola, skola och idrottsanläggning

I kvarteren Aspen 2 och 3 samt Hörningsnäs 1:28 och 1:29 med flera planerar vi för service som behövs när Storängen omvandlas från industriområde till bostadsområde.


Den blå markeringen visar detaljplanens ungefärliga område.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsens tog beslut om planuppdrag för detaljplanen den 20 juni. Nu arbetar vi med utredningar och att ta fram handlingar inför samråd. I samband med att vi genomför en barnkonsekvensanalys så kommer vi att skicka ut enkäter till barn, pedagoger och klassföreståndare i närområdet. Syftet är att ta reda på hur området används i dag.

Vad gör vi?

Storängen omvandlas från industriområde till en ny stadsdel med minst 3000 bostäder. Just nu slutförs byggandet i kvarteret Brandstegen med mer än 600 bostäder och förskola. I kvarteren Fabriken, Förrådet och del av Hantverket mellan Sjödalsvägen och Storängsleden planeras cirka 1500 bostäder, tre förskolor, torg och nya parker. 

Den här detaljplanen ska utreda möjligheterna att bygga skola, förskola, idrottshall och bollplan. Kommunens prognos är att det kommer behövas en skola för 900 elever och förskola med 8 avdelningar för totalt cirka 160 barn.

Till området och skolan behövs även en idrottshall och en bollplan för elva spelare. Hallen och bollplanen kommer kunna nyttjas av föreningar och allmänheten efter verksamhetstid. Idrottshallen kommer att ha en inriktning på gymnastik med smarta lösningar för utrustningen som krävs, men hallen kommer också att kunna användas till andra idrotter. 

Det kommer ingå i arbetet med detaljplanen att testa innovativa sätt att använda ytor, till exempel möjligheten att placera en skolgård ovanpå en parkering, för att se om det är möjligt att rymma de olika behoven inom planområdet.

Huddinge Samhällsfastigheter AB är byggherre och förvaltare.

Trafik

När Storängen omvandlas till ett bostadsområde där många människor befinner sig är det viktigt att det blir lättare att hitta och röra sig smidigt. Det planeras en gång- och cykelväg genom detaljplanens område för att göra det enklare att ta sig mellan Sjödalsvägen och Apelvägen. Apelvägen kommer att behöva breddas och längs med Sjödalsvägen planeras för gång- och cykelbanor.

Natur

I planområdets östra del ligger en skogbeklädd kulle som är en del av en grön kil mot Lännavägen och vidare till sjön Trehörningen. Exakt var gränsen för detaljplanens område ska gå i öster är inte klart utan kommer studeras under arbetet med planen. Områdets naturvärden har inventerats eftersom det är viktigt att utreda vilken betydelse det har både idag och för framtidens Storängen. Det handlar både om möjligheten till natur och rekreation i närmiljö och att djur och växter ska kunna förflytta sig eller spridas mellan olika närliggande naturområden.

Varför gör vi det?

Vi planerar för en stor utbyggnad i centrala Huddinge och Storängen de närmaste åren. Kvarter som tidigare varit industriområde blir nu attraktiva och hållbara stadskvarter. Det är en del i vårt arbete med utvecklingen av centrala Huddinge. Enligt kommunens översiktsplan ska området förtätas och byggas ut.

Tidsplan

Beslut om planuppdrag i kommunstyrelsen 20 juni 2018
Plansamråd Våren 2020
Granskning  Våren 2021
Antagande i kommunfullmäktige Hösten 2021
Laga kraft  Hösten 2021

 

Uppdaterad 28 november 2019

Var informationen till din hjälp?