Dalhemsvägen/Centralvägen – bostäder, service och parker

I kvarteren Fabriken och Förrådet planerar vi för nästa steg i omvandlingen av Storängen från industriområde till bostadsområde.

Flygvideo över modellen för Storängen.

Illustration över ett torg och en park
 
Torg och park.

Vad händer nu

  • Den 29 januari 2020 beslutade kommunstyrelsen att detaljplanen utökas med fastigheterna Förrådet 6 och 19. Du som sakägare får information om hur du kan tycka till om förslaget.
  • Den 10 december 2019 beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att detaljplanen också ska omfatta fastigheterna Förrådet 6 och 19.
  • Vi beräknar att detaljplanen kan gå ut på granskning under kvartal 3, 2020. Tidsplanen har förskjutits då vi gjort ändringar i detaljplanen efter samrådet samt genomfört fler utredningar.
  • Detaljplanen var på samråd mellan december 2018 och januari 2019. Nu ser vi över de synpunkter som kommit in och ändrar förslaget på detaljplan inför granskning. 

Vad gör vi?

I Storängen är snart 700 bostäder i de norra kvarteren byggda. Nästa etapp är kvarteren direkt söder om Sjödalsvägen, kvarteren Fabriken och Förrådet.

Här planerar vi för cirka 1 650 bostäder i flerbostadshus samt förskolor, lokaler och olika former av LSS-boende. Enligt planuppdraget ska husen grupperas kring 11 gårdar och våningshöjderna vara 5 till 7 våningar respektive 8 till 10 våningar. I botten av husen, i markplan, planerar vi för parkeringar vilket gör att gårdarna är upphöjda. I området kommer det även att finnas torg och parker.

Fastighetsägare och byggherrar som är med i projektet är Huddinge kommun, JM, HSB, Skanska, Järntorget, Veidekke, Svanberg & Sjögren Bygg AB och Vincero AB.

Illustration över vilka fastigheter som ingår i detaljplanen för kvarteret samt förslag på hur gårdarna kan placeras.
Bilden visar en så kallad strukturplan, som är ett exempel på hur området skulle kunna utformas. Det är en arbetsmodell och inte ett färdigt förslag.

Varför gör vi det?

Vi planerar för en stor utbyggnad i centrala Huddinge och Storängen de närmaste åren. Kvarter som tidigare varit industriområde blir nu attraktiva och hållbara stadskvarter. Det är en del i vårt arbete med utvecklingen av centrala Huddinge.

Tidplan

Beslut om planuppdrag 30 augusti 2017
Plansamråd December 2018 - januari 2019
Granskning Kvartal 3, 2020
Antagande Kvartal 2, 2021
Laga kraft Kvartal 3, 2021

 

Uppdaterad 19 februari 2020

Var informationen till din hjälp?