Förskolan Balingsnäs – ny förskolebyggnad

På fastigheterna Fjället 160 och Fjället 71 ska det byggas en ny byggnad för förskolan Balingsnäs.

Vad händer nu?

  • Rivning och byggnation ska planeras starta kvartal 2, 2020. 
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 13 maj 2019 och vann laga kraft den 11 juni 2019.

Vad gör vi?

Huddinge kommun tillsammans med Huddinge samhällsfastigheter AB planerar för ny byggnad för förskolan Balingsnäs. Den nuvarande har plats för ungefär 80 barn medan den nya ska kunna rymma upp till 160 barn. Även förskolegården ska utökas genom att mark som ligger bredvid den befintliga gården, och som redan i dag används av barnen, ska ingå i förskolans tomt.

Illustration som visar hur förskolans baksida skulle kunna se ut. Illustration: Tyréns.
Illustration som visar hur byggnaden skulle kunna se ut från Mörtsjövägen. Illustration: Tyréns.

Varför gör vi det?

Det behövs fler förskoleplatser i Balingsnäs och därför har natur- och byggnadsnämnden gett plansektionen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för nybyggnad av förskolan på fastigheterna Fjället 160 och Fjället 71. 

Tidsplan

Planuppdrag 20 november 2017
Samråd 28 maj–28 juni 2018
Granskning 11 december 2018–15 januari 2019
Antagande 13 maj 2019
Laga kraft 11 juni 2019
Rivning och byggnation Start kvartal 2, 2020
Inflytt Årsskiftet 2021/2022

Uppdaterad 16 mars 2020

Var informationen till din hjälp?