Fullersta torg - bostäder

Vi tar fram en detaljplan för fastigheten Udden 8. Bakom Fullersta torg planerar vi för omkring 60 till 90 nya bostäder.

Vad händer nu?

  • Detaljplanearbete pågår och samråd är beräknat till sommaren/hösten 2021.
  • Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen den 11 mars 2020. Ett planuppdrag är ett beslut om att ett förslag på detaljplan ska tas fram.
  • Kommunstyrelsen beslutade i december 2018 om ett positivt planbesked för fastigheten Udden 8.

Vad gör vi?

Vi tar fram ett förslag på en ny detaljplan för fastigheten Udden 8 som ligger bakom Fullersta torg, väster om järnvägen.

Detaljplanen innebär att vi utreder möjligheten för ett nytt bostadshus i upp till 17 våningar. I detaljplaneprocessen ska vi också se över hur Fullersta torg kan förbättras, vi ska till exempel se över grönytorna och om det går att bygga fler och mer effektiva cykelparkeringar.

När ett beslut om planuppdrag har fattats kommer en rad frågor att utredas, exempelvis; buller, risk, skuggning och kulturmiljö.

Varför gör vi det?

Planområdet ingår i Spårväg syds influensområde där kommunen förbundit sig att planera för 18 500 bostäder fram till 2030. Området ligger kollektivtrafiknära och förslaget följer intentionerna i översiktsplanen.

Tidsplan

Planuppdrag

Kvartal 1, 2020
Samråd Kvartal 2, 2021
Granskning Kvartal 4, 2021
Antagande Kvartal 2, 2022

Handlingar

Uppdaterad 9 juni 2020

Var informationen till din hjälp?